Artikelregister A-Ö

På denna sidan presenteras ett artikel- och sakregister över innehållet i den enkla, häftade och skurna almanackan 1540-2013. Besök gärna också registret över författare samt listan över dedikationer.

ID-numret som anges är respektive almanackas nummer i katalogen. Klicka för att läsa den fullständiga artikeln.

A.
Allmänna sjukförsäkringen
Almanach, fel i föregående års
Almanach, om priset
Almanach, några tillökningar
Almanacka, Voigts felaktiga
Almanackan, Vetenskapsakademien och allmänbildningen
Almanacksutgivning, Resolution om, den 17 Okt 1747
Amerika, nyttig underättelse om
Ammor
Andeliga Sånger
Anvisning för en hushållare
Apostlarna, om de 12
Arbetet, stöd det svenska #3066
Armenien, konungen av
Astro. Hus- och Sundhets regler
Astrologi
Astronomi

B.
Bad som medel för folkhälsan
Bankväsendet
Barns skötsel under första lefnadsåret #2102
Barnavård
Barnmorskor, vikten av examinerade #2139
Barnsjukdomar
Barometer, termometer och hygrometer
Befolkningsfråga i kvantitativ och kvalitativ belysning
Ben, till gödning #2234
Bergsprängning #2189
Beteshagar
Beväringsutskrifningen
Bibeln
Binäringar för Svenska landtbruket #2219
Biskötsel
Blinda och blindvård #3120
Blivande mödrar, råd till #3046
Blodiglars fångst
Blommor, förteckning
Blåsten
Boknötter
Bondepraktika
Borrbrunnar
Borst och Hår af Swin, att samla #2236
Borås, rådmän
Boskaps sjukdomar och botemedel
Boskapsskötsel
Bostaden
Botanik
Bottniska viken, sjöfarande
Brand-Ax eller Sot
Brandskydd och eldsläckning
Brott, att förebygga #3356
Brännskador, deras behandling
Bränntorv #3021
Brännvinets verkan till framalstrande av sjukdomar #2209
Brännvinsbruk, kroppsliga sjukdomar #2239
Brännvinsbruk, sinnessjukdomar #2249
Bröd, att av skadad säd bereda #2204
Böcker, tryckta hos N. Wankif

C.
Calendarii förbättrande
Caroliner-taflans bruk
Celsius privilegium
Christi födelses år bestämmes
Civila luftskyddet i Sverige #3176
Cossakerna i Österbotten

D.
Dagrovfåglar, skiljemärken
Danska
De tre kalendarierna
Delus, altaret på
Diarré hos Barn
Digivning, försiktighet vid #2179
Dikens nödvändighet
Disputationer i Upsala
Distingen och Påskterm
Distings Tunglet
Djur, ett från luften nedfallet
Djurskydd
Djurskyddslagstiftningen 1947, den nya#3208
Dricksvatten
Drunknade som upptagits
Drunkningsolyckorna
Döfstum undervisning
Dövhet och föreningen Hörselfrämjandet

E.
Economisk societet
Ekars fortplantning
Ekonomiska Dictionären
Eldbegängelse
Eldfarliga lysoljor
Eldsvådor i ladugårdar
Emigrationen #3046
En Ängelländares tankar
Engelska sjukan
Engelske Boli
Eridis äpple och olovlig kärlek
Ersättning för skada vid olycksfall

F.
Fabrikörer
Fattigvård enligt nya lagen
Festerna i GT och NT
Finland, Storfurstendömets
Fiske-Plantering uti insjöar
Fixstjernorna
Flyttningsbetyg, flyttandes skyldigheter
Foder åt Boskap, s.k. jäst #2184
Foderväxtodlingen
Foderämnen för boskap
Folkbiblioteken
Folkpensionering
Folktraditioner
Forntiden, bevarandet av lämningar från #2144
Forntiden, om vården av lämningar från #2194, 2199, 2239
Fredsforskning
Fridlysta djur, förteckning
Fritidsfisket – folkrörelse
Frossan
Frostnätter, orsaken till
Frukt, grönsaker, användning av
Frukt, Blomsterodling
Fysik
Fårskötsel
Färger, ljusa på trähus #2041 #2046 #2051
Födan för de fattige
Födoämnen, förvaring av #2304
Förbud mot prisstegring på almanackor
Förbön för K. Fredrik
Förbön för Carl XII
Förbön för Ulrika Eleonora
Förkehren, spelregler för
Förmörkelsefigurer
Förmörkelser
Förräderiet i England

G.
Gadebusch, svenska segern vid
Gamla och nya stylen
Glasögon, val av
Gregorianska stylen
Guld och Silfver, kontroll
Gulsot
Gustav II Adolfs verk
Gymnastiken som folkrörelse
Gödslens beredning
Götheborg, magistratspersoner i
Götheborg, om befästningen

H.
Halssjuka
Hampodling #2144
Hembygdsvård
Hemvärnet
Himmelstecknen
Historia (10)
Hjärtsprång
Honungsdagg
Horologier
Humleplantering #2149
Humlegårdar
Hus af Ler-bruk
Husbygge
Husdjurens slaktning och beredning
Husdjursskötselns betydelse
Hushållning
Hushållssysslor
Hus-Curer
Hus-Curer, barnsjukdomar
Husslöjder, vikten av #2219
Hydrocephalus
Hygrometer, barometer och termometer
Hypognosticon
Hälsovården, varningar om misstag inom#2106
Härens frivilliga manskap
Härordning, vår nya
Hästkött såsom mat
Hästsjuka, botemedel
Högertrafikomläggningen
Hönsskötselns betydelse

I.
Inflation
Innebandyn, Sveriges största inomhusidrott
Insekter, skada säd på åkrar
Instrumentmakare

J.
Jagt, vad lagarna föreskriver #2159
Japan, kristna religionen i
Jordblandningar
Jordbruk
Jordbrukets utveckling i efterkrigstiden
Jorden, beskrivning
Jordmerg eller Mergel
Jordpäron, om
Jubelfesten
Julianska Calendarii felaktigheter, om
Julianska stilen
Jönköpings posttaxa

K.
Kaffe
Kalendarii förbättring
Kalvars uppfödande
Kartor, ekonomiska och topografiska
Kikhosta
Kol- eller sotax på vetet
Koleran #2259
Kometer
Koop, förbundets utveckling
Koppor
Korrespondenter, underrättelser för #2304, 2309, 2314, 2319, 2329
Krambodar
Kredit för de dagliga behoven, om skadligheten av #2434
Krigståg åren 1700-1701
Kristna läran, hur den i Sverige inkommit
Kristna religionen i Japan
Kroppsövningars nödvändighet #3071
Kräftssjukdomar
Kröningsmynt, Ulrika Eleonora
Kulturminnesvården
Kummin-Odling
Kungadotter
Kungörelse, Kongl. Maj:ts nådiga angående gängse mynt
Kurfurstar, förteckning över
Kurfurstarnas rättigheter
Kyrkoärende fr. 800 e.Kr
Kyskhet, historia om
Köksväxter, odling
Köttvaror, insaltning av

L.
Ladugårds-Pigan Stina
Ladugårdsskötseln
Land- eller flyghavre
Landstormen
Landthushållning
Linköpings stift och biskopar
Linodling #2224
Linrötning #2229
Liturgiska stridigheterna
Livförsäkring
Livräddning
Luftwexling #2274
Lungröta hos hästar #2130
Lungtuberkulos och Lungsot
Läsning för folket (annons) #2179, 2194, 2199

M.
Malmö, första almanackan tryckt i
Malmö postordning
Maskar i magen
Matematik
Medelsoltid för rikets städer
Mejerihushållningen
Menige Man, råd till
Mercurius gång under solen
Metersystemet
Middagsstreckets uppsökande
Midnattssolen
Minne-Kalender
Mjölkens behandling
Mjölsta Gård
Mjölökor #2254
Mohameds härkomst
Mormonerna #3071
Murbruk, beredning av
Myror och Bistockar
Månen, underrättelser för resanden om
Månadernas namn
Mått, Mål och Vigter, förhållandet mellan brukliga och föreslagna #2114, 2118, 2122
Mått- Vikt och Mynt-Systemet, det nya #2264, 2269
Människans Qualitet
Märkesdagar
Märkvärdiga händelser
Mässling

N.
Namnen i almanackan
Naturhistoriska riksmuseet #3300
Naturkunskap
Naturskydd i Sverige
Nobelpris, från eldstod till #3296
Norrköpings posttaxa
Nya Kyrkio-Bibel
Nya seklets begynnelse
Nya Stylens ursprung
Nya Verldens upptäckande
Nyttiga underrättelser
Näringsmedel, några nyttiga

O.
Obligationer, statens 5%
Ohyra, medel mot
Olikheterna i almanackorne
Olja, matnyttig av boknöt
Olyckfallsförsäkringslag
Om sedighet i kyrkan
Orecille, färga med
Os, kvävda av
Ost-Indiska Compagniet

P.
Papperstillverkning, inköp av lump för
Partiellt arbetsföra
Penninge-räkning
Pensionsförsäkringen, allmänna
Perlor
Pesten, medel mot
Planetboken
Planeternas gång år 1767
Platonska året
Polio
Politiska historier
Post-ordningarne #2274, 2279, 2284, 2289, 2294, 2299
Postsparbanken #2409
Posttaxan, onödig
Potatis eller Jordpäron
Pottaska, tillverkning av #2110
Prisuppgift, på almanackor
Prognosticon Jatro-Matematicum
Prognosticon över året MDCCXX (1720)
Prescriptionstid för sedlar
Ptolemai och Cartessi discoursen
Pufendorfs historiebok
Påskdag, fel i almanacka
Påskens firande
Påskhögtidens ursprung

R.
Rapsat, odling av #2086
Regerande personer i Europa
Regler för vedeldning i kakelugn
Regler vid timmers fällande
Riksgälds-Sedlarne realiseras till Banco, vidhäftad
Riksgälds-Sedlarne, prescriptionstid för #2199, 2204, 2209
Riksvapnet
Rovor
Rumfordska Soppan #2074
Runor
Runstavens helgmärken
Ryssarnas land och egenskaper
Ränte och Kapitalförsäkrings-anstalter
Rödfärga sina hus
Rödsot #2066
Rök av Växtämnen, försäkra utsädet genom #2026
Rök-Tobak, potatisblad som
Rörelse i kalla, fria luften
Röta, att förekomma

S.
Sahlgrenska premiemedlen
Saker, några merkvärdige
Salpeters tillverkning #2056
Saltfluss
Sann Soltid och Medeltid, skillnaden mellan #2194
Schwedische Fauna
Sedighet i kyrkan för ungdomen
Sedlar och Mynt #2299, 2304 #2324, 2329, 2344, 2359
Sillfisket, något om fiskerierna, i synnerhet #2134
Simon Apothekares Tractat
Sinnessjukdomar av brännvin
SJ i förändring #3380
Sjelffrätesår
Sjukkasserörelsen
Sjukvård
Självdeklarationen
Sjöfarande i Botniska viken
Sjöfarande, Hus-Curer för
Sjölagen av år 1667
Skaanske almanack
Skadeinsekter
Skadesvampar
Skapelsen
Skara, brand år 1719
Skarlakans-Feber
Skogens vikt och vård #2334
Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet #2279
Skorstenarna
Skottdagens uteslutande år 1700
Skottår och varför år 1800 ingen skottdag insättes
Skytteväsendet, frivilliga
Slaget vid Lund år 1676
Släktregister, Carl XI:s
Smittosamma sjukdomar, medel att förekomma och hämma #2078
Småbarnsdrunkningar
Småländska amazonernas tapperhet
Smörberedning #2244
Sociala välfärdsanordningar
Solen dansar på påskdagen
Solens upp- och nedgång, om #2194 #2199, 2204
Solförmörkelse, 22 Juli 1990 #3380
Solförmörkelserna, några data angående de totala #3236
Solförmörkelser
Spanska successionskriget
Spara ved och bränsle
Sparbanker
Spoles privilegium
Spådomar
Spädbarnsvård
Statsbidrag för mindre bemedlade patienter å landsbygden
Sten-Passion
Stilen, gamla och nya
Stockholms polhöjd och longitud
Stockholms posttaxa, vidhäftad
Sturarnas tid
Sv. Konungars förhållande
Svagdricka, att brygga
Svea och Göta rikens beskrivning
Svensk språkvård
Svenska flaggan
Svenska postordningen
Svenska Röda Korset
Svenska Turistföreningen
Sverige och utvecklingsländerna
Sveriges allmänna handelsförening
Sveriges historia
Sveriges kungars bedrifter
Sveriges utsädesförening
Systema Mundi
Säd, skäres utan spill
Sädesarter. i Sverige bruklige
Södermanland, underrättelse om

T.
Termometer, Barometer och hygrometer
Thé och Thédrickande
Thormiske tumultet
Tid för Sverige, borgerlig
Tideräkning
Tideräkningen, romerska
Timbermän
Timmers fällande
Tobaksörtens nytta
Torne stad, beskrivning
Torne älv, isgången
Tractat, Simon Apothekares
Transportsedlar
Trichin-sjukdomen #2314
Trååtröjan och skjortan
Trähusbyggnader
Träd- och Buskarter
Trädgårdsskötsel #3011
Träd, plantering, vilda
Tänderna och deras vård
Tävlingsämnen

U.
UFO eller SETI #3356
Ulrika Eleonoras kröning, om
Ungdomsårens risker
Ungerska kriget
Uppkastning
Uppmuntran för allmogen
Upsala möte
Utsäde och dess betydelse
Utvärtes åkommer, behandling av#2090

V.
Varflytning från nyfödda
Vatten i eller utanför huvudskålen på Barn
Vatten, kallt, för utvärtes bruk
Ved såsom husbehov
Venerisk sjuka hos Barn
Venerisk smitta, kännetecken på
Verser vid varje månad
Vetets såning och skötsel
Vetrinär-Inrättnings Circulärbrev
Vikterne, angående svenska #2098
Vilda djurarter, skydd för
Villebråd, matnyttiga
Vården av späda barn
Väderleksuppgifterna i den Svenska almanackan #2334
Väderlekens förändring
Väderlekstecken
Vägar i Sverige, underhåll av
Väggurs gång
Vägtrafik vid mörker
Vägvisaren
Vänersborg och Skara posttaxa
Vänner, berättelse om tvenne såta
Värends härads privilegier
Världen skapades
Världssystemet
Västgöta Regemente, officerare vid
Växter, inländska
Växternas olika kön

W.
Wahl, allehanda
Wiens belägring

Å.
Åderlåtning
Åkerbruk
Åkerjordarterna
Åkerjordens bördighet
Åkerogräs
Årsräkningarna i Europa
Åska och stormoväder #2299
Åtskilliga ämnen, nyttan av

Ä.
Ältan eller frossan
Ämbeten och stånd
Ängar, sätten att förbättra sanka #1131
Ängsvattning #2214
Ärkebiskopar i Sverige

Ö.
Öl, beskrivning om
Östergötland, befallningsmän i