Almanach 1825-27 – Tabeller som utvisa förhållandet mellan de nu brukliga och de föreslagna nya Mått, Mål och Vigter

Tabeller som utwisa förhållandet mellan de nu brukliga och de föreslagna nya Mått, Mål och Wigter.

Till underdånigste följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Dess Wetenskaps Academie d: 30 Jan. 1824, angående en af Kongl. Maj:t och Rikets Ständer tillämnad förändring uti Rikets Mått, Mål och Wigt, äro upprättade följande tabeller som utwisa förhållandet mellan de nu brukliga och de föreslagna nya Mått, Mål och Wigter.

De sednares benämningar och indelning äro:

Längdmått.
1 Fot, delad i 10 Tum eller 100 Linier, är lika med 1/2 aln, och indelningen densamma, som redan länge warit brukad på Landtmätare- eller Decimal-scalan.

Rymdmått.
1 Foting, delad i 100 Mått; är lika med 10 kannor (Torra waror) och består af ett Målkärl om en Cubikfot, eller hwars längd, höjd och bredd utgöra 1 fot; 1 Mått är 1/10 kanna.
1 kanna, delad i 100 Tumingar; lika med den förut brukliga kannan (Wåta waror) om 100 dec. cub. tum. 1 Tuming är således 1 dec. tum i längd, bredd och höjd.

Wigt.
1 Centner, delad i 100 Marker; 1 Mark i 100 Ort, och 1 Ort i 100 Korn. Marken är lika med 1 Skålpund Wict. wigt.

Anm. De med * utmärkta Columner utwisa i wanliga Bråk de Decimalbråk, som stå i hwarje näst föregående Column.

Ovanstående text representerar en introduktion till de tabeller över mått, mål och vikt som finns publicerade i almanackorna för 1825-1827 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisonter. Ladda ned följande fullständiga almanacka för att studera tabellerna.

Komplett almanacka för 1826 till Stockholms Horizont (29 MB, PDF)