Almanach 1839, 42-43 – Läsning för folket

Läsning för folket.

På de ställen, der dessa Almanachor säljas, finnes äfwen att köpa en Tidskrift, kallad: Läsning för Folket, hvars ändamål är att bereda en nyttig och nöjsam läsning, i synnerhet för de arbetande Samhällsklasserna.

Denna Tidskrift innehåller: Uppsatser i andeliga ämnen, hvilka börja och sluta hvarje häfte: Skildringar ur fäderneslandets historia, ifrån dess början och fortgående till närvarande tid: Anekdoter ur Sweriges historia: Utmärkta fäderneslands-wänners lefwerne: En öfwersigt af allmänna geografien samt fäderneslandets i synnerhet: Smärre afhandlingar om barns uppfödande och undervisning: Om småbarnsskolor: i ämnen rörande jordbruket, skogshushållningen, trädgårdsskötseln, häst= och boskapsskötseln samt fårafweln: Om binäringar: Förmånligaste inrättningen af klensmedjor och wäderqwarnar: Om förbättrade wäf= och spolar: Angående blekning af linne: Om sättet att bereda det finaste lin: Om blodiglars fångst och skötsel: Om skyndsammaste sättet att röka kött: Om bryggning af öl och svagdricka: Om walet af wirke till trädbyggnader: Om häftyg och hiss=werk, lutande planet, kilen, excentriska skifwan, skrufwen, samt deras inrättning och användande (med figurer): Om sättet att sjelf kunna uppmäta åker och äng utan Landtmätares biträde: Om beredning af fnöske: Om biets hushållning och skötsel: Om thermometern och barometern: Om phenomenerna i luftkretsen samt deras uppkomst och werkningar m. m.

Alla dessa artiklar, författade med möjligaste klarhet och tydlighet, grunda sig på bepröfwad erfarenhet, och kunna derföre, noggrant tillämpade, anwändas utan fara att deraf missledas. Ehuru skriften hufwudsakligen utgifwes för de arbetande klasserna, skall likwäl äfwen den mera kunnige och bildade deruti finna en nyttig och underhållande sysselsättning. Priset är endast En skilling banko för tryckta arket, på fint och hwitt papper, med flera figurer och kartor, så att en hel årgång af 24 tryckta ark (eller 384 sidor) i octav, ek kostar mer än 24 skill. B:ko i exempl. och 32 skill. häftad, med tryckt omslag.

Tidskriften utgifwes fortfarande så att 4 häften om året utkomma, eller Ett wid slutet af hwarje qwartal. Utgifwandet ombesörjes, utan beräkning på någon vinst, af ett Sällskap, bestående af män, nitälskande för allmänt wäl och för en allmännare upplysning, ibland hvilka må nämnas: G. Poppius, J.O. Wallin, F.M. Franzén, J. Berzelius, C. af Forsell m. fl.

Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1839 till Stockholms, Göteborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 27 April 2013. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text. I almanackan för 1842-43 förekommer annonsen igen i en förkortad version med enstaka tillägg t.ex: Om humlegårdars anläggning och skötsel; Om beskaffenheten af Sweriges Berg och Mark.