Almanach 1863-64 – Kungörelse ang. preskriptionstid för Sedlar å 16, 12 och 8 sk. banko samt 14 och 10 sk. kopparmynt

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående praescriptionstid för emottagande i Kronans uppbörd af Rikets Ständers Banks Sedlar å 16, 12 och 8 sk. banko samt 14 och 10 sk. kopparmynt; Gifwen Stockholms Slott den 14 November 1854.

Wi, OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes konung, göre weterligt: att Wi, i öfwerensstämmelse med rikets nu församlade Ständers hos Oss anmälda beslut och gjorda underdåniga anhållan, welat härmed i nåder stadga och kungöra, det Rikets Ständers Banks från och med år 1803 till och med 1849 års slut utgifna, å 16, 12 och 8 sk. banko samt å 14 och 10 sk. kopparmynt lydande sedlar, icke få emottagas i uppbörden af allmänna medel längre än till och med utgången af år 1864; dock utan att härigenom någon ändring sker uti gällande stadganden om förenämnda sedlars inwexling uti Rikets Ständers Bank: – – – – – -Det alle &c. Stockholms Slott den 14 November 1854.
OSCAR
(L.S)

C. O. Palmstjerna.


I särskild nådig skrifwelse till Kongl. Wetenskaps=Akademien, har Kongl. Maj:t anbefallt, att ofwanstående nådiga kungörelse skall införas i de små almanachorna för åren 1863 och 1864.

Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1863-1864 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 14 September 2013. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.