Currently browsing author

admin

Om Åskan

Om Åskan. Många menniskor hysa mycken fruktan för den storartade naturföreteelse, som kallas åska. Att åskans werkningar understundom äro olycksbringande både för …

Om förvaring av födoämnen

Om förwaring af födoämnen. De ur djur= och wextriket hemtade alster, hwilka tjena såsom födoämnen åt menniskan, innesluta till ett helt ett …

Om Luftwexling

Om Luftwexling. Ett bland de oundgängligaste behofwen för helsa, trefnad och wälbefinnande är en tillräcklig tillgång på frisk luft. Flera dagar kunna …