Avhandling om Vattenfärgs anstrykning på Trähus

Afhandling om Wattenfärgs anstrykning på Trähus.
Av: J. G. Gahn

Det torde knapt blifwa möjeligt att till sådane anstrykningar finna en ljusare och gladare färg, än den wanliga Rödfärgen, som till fullo besitter de twänne åstundade egenskaper, att wara lika waragtig, och icke mera kostsam.

Denna Röda färg säljes till ett mycket lågt pris emot nästan alla andra färgämnen, och är tillika wid anstrykningen owanligt rik och täckande: samt äfwen mycket waragtig därigenom, att han nog djupt intränger i trädet, och att sjelfwa nuancen och intensiteten af Färgen låter de förändringar, som tiden werkar både på honom sjelf, och på trädwirket, blifwa mindre synbara.

Som alt trädwirke med tiden mörknar, så måste det swårare öfwertäckas af alla ljusare färgor: Och då alla Wattenfärger af tiden och regnwädren efter hand afnötas och afsköljas, måste de ljusa färgorne, särdeles om deras partiklar tillika ej äro så fina och fästande wid trädet, som Rödfärgens, fordra at oftare renoweras och omstrykas: Så mycket mera, som lika stora bristfälligheter på en ljus bottn, som på en mörkare, gifwa huset i förra fallet et mera åldrat osnyggt utseende.

Likwäl, som all Wattenfärgs-anstrykning, då de lindrigare färgämnen därtill wäljas, i allmänhet ej kan sägas wara särdeles kostsam, torde hos de fläste Husägare föga betänkligheter upstå emot wäljande af ljusare och prydeligare anstryknings-färgor, då kunskapen därom och bruket blifwa allmännare.

Desse ljusare och gladare anstryknings-färgor lärer man förmodeligen icke kunna söka hos andre Hufwudfärgor, än den Gula och den Ljusröda. Ty alla Blå och Gröna blifwa både för mycket kostsamme, mindre beständige, och äfwen mindre glada.

Af Gula färgämnen kunna åter ej gärna något af de högre, som wanligen brukas i Wattenfärg till Tapetmålning, komma i fråga, i anseende till deras dyrhet, såsom Mengel, NeapelsGult, KönigsGelb, GummisGutta, m.m. Ej heller RauschGelb, ehuru at den af alla desse har det lindrigaste priset, och är mycket färgrik. Det samma är äfwen at säga om de högre Röda Målare-färgor. – Återstå då inga andra at wälja, än åtskilliga Gula och Röda Jern- och Ochre-färgor.

Af gula Ochre-färgor lärer i åtskillige andre länder tillwerkas mångfalldige nuancer och förändringar, eftersom Naturen skänker rudimaterier dertill. Af dessa lärer wanligen här i Riket, till någon quantitet, endast införas den så kallade LjusOchern eller Kyllerfärgen: hwilken af alla ärhålles till det lindrigaste priset: hwilken och hittills nästan ensamt blifwit nyttjad, mer och mindre upblandad med Krita, Alun-slamm, o.s.w. till Gul anstrykning på Trähus.

Inom Riket är mig ej bekant, att färg-Ochror, eller ämnen som kunna tjena till dylika ändamål, någonstädes tillwerkas, utom wid Alunwerken, och wid Stora Kopparberget.

Wid Alunwerken afskiljes under tillwerkningen ett grågult Ochrehaltigt ämne, kändt under namn af Alun-Slamm. I närliggande landsorter lärer den ofta hafwa warit nyttjad i blandning med ljusare färgämnen, till anstrykning af Trähus.

Wid Stora kopparberget tillwerkas för det närwarande 3:ne olika Färg-Ochror.

1:o En myckenhet Ljus Gulochra, har därstädes sedan nära 30 år tillbakads blifwit tillwerkad, och i orten mycket nyttjad till anstrykning med Wattenfärg, af Portar, Fenster, Luckor, m.m. samt någon gång af hela hus. Den beredes af wissa multnande Jernhaltiga Mineralier som träffas i de gamle Grufwewarpen: och har hittils tillgången däraf ej warit så ymnig, at en betydeligare årstillwerkning däraf kunnat åstadkommas.

2:o En mörkare Brun-Ochra för hwars beredande ej heller hittils en mycket ymnig tillgång funnits af första ämnet.

3:o En ljusare Brun-Ochra, har de sednare åren börjat tillwerkas, och deraf blir alltid tillgången tillräckelig för en stor consumption.

Alla desse Ochre-färgor, utom den ljusa Fahlu-Ochran, gifwa altför mörka anstrykningar om de allena, och oblandade anwändas. De böra därföre försättas med Krita eller Hwitkalk, hwilka förmodeligen äro de lindrigaste ämnen, som man för detta ändamål kan wälja. Tillsattsen göres i proportion efter som hwar och en älskar at hafwa sin anstrykning mer eller mindre ljus.

De Ljusröda anstrykningarne kunna ej med lindrig kostnad göras af annat, än Wanlig Rödfärg, äfwen försatt, antingen med Krita eller Kalk allena, eller ock med Krita, Kalk och någon Ochrefärg tillika.

Jag har med sådane förblandningar gjordt åtskillige anstryknings-försök: dels för att se sjelfwa färgens nuance och utseende, dels att utröna deras olika täcknings-förmåga på trädet, af hwilken i jämnförelse med priset kostnaden bestämmes. – De hufwudsakligaste af desse försök, eller så många som fordras för att taga kundskap om de förnämsta förändringarne, och hwarifrån lätteligen kan slutas till de öfriga, äro för lättare öfwersigt och jämnförelse sammandragne i medföljande Tabell:

Tabell 1
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 2

Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1808 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 08-10 Mars 2011. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.