Almanackan

Om skillnaden mellan Sann Soltid och Medeltid

Om skilnaden mellan Sann Soltid och Medeltid, samt om orsaken till den i Almanachan införda förändring i afseende på uppgiften af tiden för Solens Upp- och Nedgång. I sistlidet års almanach infördes en förändring i afseende på uppgiften af tiden för solens upp- och nedgång, hwarföre äfwen en förklaring om orsaken dertill, wid samma tillfälle, …

Om skillnaden mellan Sann Soltid och Medeltid Läs mer »

Om förändring vid uppgiften om solens upp och nedgång

Om förändring wid uppgiften om solens upp och nedgång. För twenne år sedan infördes i Almanachan en förändring i afseende på uppgiften för solens upp- och nedgång, så att denna numera utsättes i medeltid, i stället för den tillförene begagnade sanna tiden. Orsaken härtill uppgafs och förklarades i sistlidet års Almanach, wid hwilket tillfälle äfwen …

Om förändring vid uppgiften om solens upp och nedgång Läs mer »

Om väderleksuppgifterna i den Svenska Almanachan

Om wäderleksuppgifterna i den Swenska Almanachan Av: D. G. Lindhagen Då de wäderleksuppgifter, som hitintills förekommit i Almanachan, innewarande år (1870) äro utelemnade och hädanefter icke widare komma att införas, har man trott sig böra meddela allmänheten de skäl, hwilka föranledt såwäl denna åtgärd som ock ifrågawarande uppgifters ursprungliga upptagande i Almanachan. Det förutsättes härwid, …

Om väderleksuppgifterna i den Svenska Almanachan Läs mer »