Ekonomi

Om vikten av Husslöjder och Binäringar för Svenska Lantbruket

Om wigten af Husslöjder och Binäringar för Swenska Landtbruket. Ju mera menniskan öfwar sina anlag och sin arbetsskicklighet, ju mera tilltaga och utwecklas de. Arbetaren på slättbygden kan på samma tid gräfwa nära dubbelt så många famnar diken, som arbetaren i skogsbygden, under det den sednare kan hugga dubbelt så många famnar wed, som den …

Om vikten av Husslöjder och Binäringar för Svenska Lantbruket Läs mer »

Om Postsparbanken

Om Postsparbanken Mer och mer erkännes vigten deraf att – medan en utväg finnes att genom arbete förvärfa sitt uppehälle – någon, om ock en ringa, del af arbetsförtjänsten afsättes för att vara att tillgå i en tid, då möjligen icke mer dagens inkomster förslå till betäckande af dagens utgifter. Och så kunna, oförtänkt nog, …

Om Postsparbanken Läs mer »

Om skadligheten av kredit för de dagliga behoven

Om skadligheten af kredit för de dagliga behofven. Meddelande af Sveriges Allmänna Handelsförening Bland det vigtigaste, som bör iakttagas af en hvar och inplantas redan hos barnet, är sparsamhet, ty den utgör en af grundstenarna för ett lugnt och lyckligt lif. Sparsamheten är en dygd, ty den är medelvägen mellan begäret att öfverflöda och böjelsen …

Om skadligheten av kredit för de dagliga behoven Läs mer »