Jakt & Fiske

Något om fiskerierna, i synnerhet sillfisket

Något om fiskerierna, i synnerhet sillfisket Då fiskerierna utgöra en wigtig del af Sweriges hushållning, böra de, likasom all annan wäl inrättad hushållning, drifwas efter en wiss plan, och denna bör stödja sig på naturwetenskapens grunder. De böra drifwas på ett sådant sätt, att de, med den möjligen största afkastning, förena den längsta waraktighet. För …

Något om fiskerierna, i synnerhet sillfisket Läs mer »

Om de fördelar, Landtmannen kan vänta sig av en vårdad jagt, huru en sådan tillvägabringas och hvad lagarne i detta avseende föreskrifva

Om de fördelar, Landtmannen kan wänta sig af en wårdad jagt, huru en sådan tillwägabringas och hwad lagarne i detta afseende föreskrifwa. Av: B. F. Fries Swerige är ursprungligt danadt till uppehållsort för en mängd willebråd och har från äldsta tider deraf warit uppfyldt. Jagten har också utgjort en af wåra förfäders förnämsta näringar och …

Om de fördelar, Landtmannen kan vänta sig av en vårdad jagt, huru en sådan tillvägabringas och hvad lagarne i detta avseende föreskrifva Läs mer »