Klimat

Om Åskan

Om Åskan. Många menniskor hysa mycken fruktan för den storartade naturföreteelse, som kallas åska. Att åskans werkningar understundom äro olycksbringande både för menniskans lif och hennes egendom, är allmänt kändt. Det skall dock wisa sig af efterföljande rader, att denna fruktan i de flesta fall saknar all giltig grund. För att rätt kunna fatta detta, …

Om Åskan Läs mer »

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet. Bristande kännedom om det inflytande på klimatet, och i följd deraf på jordens fruktbarhet, som utöfwas af skogar, har otwifwelaktigt bidragit till den ringa uppmärksamhet man egnat åt deras wård och till den misshushållning som med dem, sedan de äldsta tider, ägt rum. Ännu i dag uppskattar …

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet Läs mer »

Om väderleksuppgifterna i den Svenska Almanachan

Om wäderleksuppgifterna i den Swenska Almanachan Av: D. G. Lindhagen Då de wäderleksuppgifter, som hitintills förekommit i Almanachan, innewarande år (1870) äro utelemnade och hädanefter icke widare komma att införas, har man trott sig böra meddela allmänheten de skäl, hwilka föranledt såwäl denna åtgärd som ock ifrågawarande uppgifters ursprungliga upptagande i Almanachan. Det förutsättes härwid, …

Om väderleksuppgifterna i den Svenska Almanachan Läs mer »