Kungörelser

Almanach 1863-64 – Kungörelse ang. preskriptionstid för Sedlar å 16, 12 och 8 sk. banko samt 14 och 10 sk. kopparmynt

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående praescriptionstid för emottagande i Kronans uppbörd af Rikets Ständers Banks Sedlar å 16, 12 och 8 sk. banko samt 14 och 10 sk. kopparmynt; Gifwen Stockholms Slott den 14 November 1854. Wi, OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes konung, göre weterligt: att Wi, i öfwerensstämmelse med rikets …

Almanach 1863-64 – Kungörelse ang. preskriptionstid för Sedlar å 16, 12 och 8 sk. banko samt 14 och 10 sk. kopparmynt Läs mer »

Kungörelse ang. preskriptionstid för Riksgälds-Sedlar

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående prescriptionstid för Riksgälds-Sedlarnes emottagande i uppbörd och inlösen i Riksgälds-Contoret; Gifwen Stockholms Slott den 14 Februarii 1835. Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: att Wi, med gillande af Rikets Ständers hos Oss anmälda beslut om bestämmande af en wiss tid, efter hwars …

Kungörelse ang. preskriptionstid för Riksgälds-Sedlar Läs mer »

Kungörelse ang. preskriptionstid för transportsedlar samt sedlar á 3 och 2 R:dr å ofärgat papper

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående Praescriptions-tid för emottagande i Kronans upbörd af Bankens utelöpande transport-sedlar samt sedlar á 3 och 2 R:dr å ofärgadt papper; Gifwen Stockholms Slott d. 30 Now. 1840. Wi, CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: att Wi, i öfwerensstämmelse med Rikets nu församlade Ständers …

Kungörelse ang. preskriptionstid för transportsedlar samt sedlar á 3 och 2 R:dr å ofärgat papper Läs mer »