Odling

Om Humleplantering

Om Humleplantering. I en tid, då kraftiga försök göras att motwerka den öfwerhandtagande dryckenskapen, wäcka säkert de medel, som befordra dessa wälgörande bemödanden, ett allmännare intresse. Bland sådana räknas med skäl anskaffandet af en mindre spirituös, och mera födande, dryck i det skadliga brännwinets ställe, och för detta ändamål synes öl- och drick- tillwerkningen förtjena …

Om Humleplantering Läs mer »

Att af sötig eller på annat sätt, i följd af groning skadad säd bereda ett fulljäst, sunt och välsmakligt bröd

Att af sötig eller på annat sätt, i följd af groning skadad säd bereda ett fulljäst, sundt och wälsmakligt bröd Bland de olägenheter, som åtfölja sådana år, då säden genom groning blifwer sötig eller på annat sätt skadas, är den ej bland de minsta, att det bröd, som af sådan säd beredes, under bakningen hopfaller …

Att af sötig eller på annat sätt, i följd af groning skadad säd bereda ett fulljäst, sunt och välsmakligt bröd Läs mer »

Om Ängsvattning

Om Ängswattning. ”Watten gifwer gräs,” den regeln är gammal. Men äfwen sådana reglor som äro gamla, och hwad bättre är, goda, tåla dock stundom sina undantag. Låtom oss tillse huru det förhåller sig med ofwannämde regel: Betraktar man ett sankt kärr eller mosse, hwarest sällan eller aldrig saknas watten, och der jorden, om än till …

Om Ängsvattning Läs mer »

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på hälsan och sättet att minska deras skadlighet

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på helsan och sättet att minska deras skadlighet Av: P. F. Wahlberg och F. T. Berg Under ogynnsam wäderlek, särdeles efter ihållande kyla och regn wid sädesslagens blomning, utwäxa ofta hos rågen, stundom äfwen hos kornet och någon gång hos hwetet, i kornens ställe swampartade missbildningar, som äro kända under …

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på hälsan och sättet att minska deras skadlighet Läs mer »