Sjukvård, Sjukdomar

Nödvändiga försiktighetsmått att iakttaga av kvinnor bland allmogen i avseende på digivning

Nödwändiga försiktighetsmått att iakttaga af qwinnor bland allmogen i afseende på digifning. Av: P. G. Cederschiöld Det gifwes ett sätt för spridandet af den Weneriska smittan, hwilket är desto farligare, ju mer allmänheten är obekant med möjligheten deraf. Detta sätt är digifning. Ett barn kan nemligen födas med ett frodigt och fullkomligen friskt utseende; men …

Nödvändiga försiktighetsmått att iakttaga av kvinnor bland allmogen i avseende på digivning Läs mer »

Om Brännvinets verkan till framalstrande av sjukdomar

Om Bränwinets werkan till framalstrande af sjukdomar. I.Bränwinets werkan på helsan, då det begagnas, som man säger, måttligt. Med måttligt bränwinsbruk förstås wanligtwis då man dagligen begagnar 1, 2 á 3 supar: en till twå bland de så kallade bättre samhällsklasserna; tre, ja fyra, bland de lägre. Detta bruk, säger man, skadar ej, twertom det …

Om Brännvinets verkan till framalstrande av sjukdomar Läs mer »

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på hälsan och sättet att minska deras skadlighet

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på helsan och sättet att minska deras skadlighet Av: P. F. Wahlberg och F. T. Berg Under ogynnsam wäderlek, särdeles efter ihållande kyla och regn wid sädesslagens blomning, utwäxa ofta hos rågen, stundom äfwen hos kornet och någon gång hos hwetet, i kornens ställe swampartade missbildningar, som äro kända under …

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på hälsan och sättet att minska deras skadlighet Läs mer »

Om Trichin-Sjukdomen

Om Trichin-Sjukdomen Av: P. H. Malmsten Det är mikroskopet, som wi hafwa att tacka för upptäckten af det parasitdjur, hwilket förorsakar ofwannämnde sjukdom. Engelsmannen Hilton, som år 1832 uti musklerna (köttet) af ett menniskolik fann Trichiner, nemligen små hwita punkter, hwilka han antog wara djurbildningar, insåg dock icke deras werkliga natur. Det war först professor …

Om Trichin-Sjukdomen Läs mer »