Kungörelse ang. preskriptionstid för Riksgälds-Sedlar

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående prescriptionstid för Riksgälds-Sedlarnes emottagande i uppbörd och inlösen i Riksgälds-Contoret; Gifwen Stockholms Slott den 14 Februarii 1835.

Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: att Wi, med gillande af Rikets Ständers hos Oss anmälda beslut om bestämmande af en wiss tid, efter hwars förlopp innehafware af Riksgälds-Contorets Credit-Sedlar eller de allmänneligen så kallade Riksgälds-Sedlarne borde, sedan all tillwerkning af dylika sedlar med den 30 September förlidet år upphört, anses oberättigade att få dem i uppbörd för Statens räkning emottagne eller i Riksgälds-Contoret inlöste, welat härmed, till allmän efterrättelse, i Nåder kungöra, att Riksgälds-Contorets Credit-Sedlar icke få i uppbörd af allmänna medel emottagas längre än till och med år 1842, och icke i Riksgälds-Contoret längre än till och med år 1845, samt att de sedlar, hwilka efter sistnämde (1845) års utgång i Riksgälds-Contoret företes, all rätt till betalning förlorats; börande denna Nådiga Kungörelse intill den fastställda sista praescriptionstidens förlopp minst en gång hwarje år från predikstolarne i Riket uppläsas, samt dessutom genom wår Wetenskaps-Academies försorg, införas uti de små Almanachorne för de twänne år, som näst föregå den tid, då Riksgälds-Sedlarnes emottagande i uppbörden skall upphöra, och således för åren 1841 och 1842, äfwensom för åren 1844 och 1845 eller de twänne sista åren af den för Riksgälds-Sedlarnes inlösen i Riksgälds-Contoret bestämda tid. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera wisso hafwe Wi detta med Egen hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 14 Februarii 1835.

CARL JOHAN.
(L.S)

C.D. Skogman

Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1843-45 till Stockholms, Göteborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 24 Maj 2011. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.