Kungörelse ang. preskriptionstid för transportsedlar samt sedlar á 3 och 2 R:dr å ofärgat papper

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående Praescriptions-tid för emottagande i Kronans upbörd af Bankens utelöpande transport-sedlar samt sedlar á 3 och 2 R:dr å ofärgadt papper; Gifwen Stockholms Slott d. 30 Now. 1840.

Wi, CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: att Wi, i öfwerensstämmelse med Rikets nu församlade Ständers hos Oss anmälda beslut och enligt deras tillika gjorda underdåniga anhållan, welat härmed i Nåder stadga och kungöra, att Bankens från och med 1777 års början till och med den 31 Mars 1836 utgifne samt å Specie eller Banko lydande transport-sedlar, äfwensom dess från och med 1777 års början till och med 1812 års slut á 3 och 2 Riksdaler på dubbla blad, samt från och med år 1813 till och med 1836 års slut likaledes á 3 och 2 Riksdaler på enkla blad tillwerkade sedlar af ofärgadt papper, icke få emottagas i upbörden af allmänna medel längre än till och med år 1848; börande denna Nådiga Kungörelse minst twänne gånger hwarje år under den fastställda praescriptionstiden från predikstolarne upläsas, äfwensom den, enligt nu meddelad särskild Nådig befallning, kommer att genom Wår Wetenskaps-Academies försorg införas uti de små Almanachorne för de twänne år, som näst föregå den tid, då omförmälda sedlars emottagande i upbörden skall uphöra, eller i Almanachorne för åren 1847 och 1848. Det alle, som wederbör, &c. &c. Stockholms Slott den 30 Nowember 1840.

CARL JOHAN.
(L.S)

J. AF WINGÅRD

Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1847 och 1848 till Stockholms, Göteborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 03-04 Juni 2011. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.