Nyttan av att samla Borst och Hår av Svinkreatur

Nyttan af att samla Borst och Hår af Swinkreatur.

Ett af de ämnen som nu, åtminstone till någon del, från främmande länder inköpas, är borst och hår af swin. Det lider dock inget twifwel att behofwet af denna wara kunde fyllas af de tillgångar som wårt eget land lemnar, allenast de behörigen wårdades och insamlades. Några underrättelser huru detta bör tillgå skola här i korthet meddelas.

Ej allenast den på ryggen wäxande långa borsten, utan äfwen det grofwa hår som wäxer å sidorna, är för borstbindaren anwändbart och bör tillwaratagas.

I Maj eller Juni månad lossnar borsten och bör då utryckas och samlas, emedan den eljest affaller. Detta medför ingen särdeles smärta för djuret. Den sålunda samlade borsten är den bästa; men äfwen den som erhålles om wintren, då dessa djur wanligen slaktas, köpes gerna af borstbindaren. Bäst är att efter slagtningen, men innan djuret blifwit skålladt, utrycka den på ryggen sittande grofwa borsten, emedan det heta wattnet något skadar densamma. – Men om man på wanligt sätt först skållar djuret, bör sedermera den längre och gröfre borsten särskildt utryckas, ännu wåt kammas, samt derefter skyndsamt torkas och sammanbindas i bundtar om ett fjerdedels till ett halft ? hwardera. – Det långa och grofwa håret, som wäxer på sidorna, kammas, torkas och bundtas sedan på samma sätt. – Det utkammade och finare håret duger, sedan det blifwit torkadt, till stoppning, och bör derför ej heller bortkastas.

Bästa Swinborst, som wid fällningen utryckes, betalas wanligen med 1 R:dr B:ko skålpundet, och de sämre sorterna i proportion lägre.

Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1850 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 13 Maj 2013. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.