Om förändring vid uppgiften om solens upp och nedgång

Om förändring wid uppgiften om solens upp och nedgång.

För twenne år sedan infördes i Almanachan en förändring i afseende på uppgiften för solens upp- och nedgång, så att denna numera utsättes i medeltid, i stället för den tillförene begagnade sanna tiden. Orsaken härtill uppgafs och förklarades i sistlidet års Almanach, wid hwilket tillfälle äfwen wisades, att solens eller sanna tidens middag sällan inträffar med medeltidsmiddagen, samt att således ett jemngående ur icke alltid wisar 12 då solen är i middagslinien.

På samma gång omnämndes likaledes, att skillnaden mellan de båda middagarne skulle i detta års Almanach intagas, på det man, med iakttagande häraf, blefwe i stånd, att efter solen riktigt ställa sitt ur; ty att härwid rätta sig efter solens upp- och nedgång, är dels swårt, emedan tiden för densamma icke kan noggrant anmärkas på de ställen hwarest synkretsen genom bergshöjder eller andra föremål inskränkes, dels äfwen alldeles falskt, emedan den i Almanachan utsatta upp- och nedgångstiden rätteligen gäller endast för det ställe, till hwars horizont den blifwit beräknad. Till följe häraf är i år början gjord med utsättande af medeltid wid sann middag, derigenom att under benämning Midd. står för hwarannan dag huru mycket klockan bör wara, då solen är i middagslinien d.w.s. då sanna middagen infaller. Härpå har wisserligen en orts östliga eller westliga belägenhet äfwen ett ringa inflytande, som ock wid astronomiska räkningar iakttages, men det är dock så obetydligt, att man för wanligt bruk ej behöfwer göra afseende derpå.

Anwändningen af den meddelade middagsuppgiften är ganska enkel och består deri, att man i det ögonblick, då solwisaren anger middag, ställer klockan på den timme och minut, som Almanachan för den dagen innehåller; t.ex. den 1 Aug. ställer man henne 6 min öfwer tolf och den 1 Now. 44 min öfwer 11. Har man en solwisare, som äfwen upptager andra timmar än 12, tillgår det på enehanda wis – den 1 Aug. t. ex. ställer man klockan 6 minuter öfwer fem, då solwisaren anger fem.

Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1843 och 1844 till Stockholms, Göteborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 24 Maj 2011. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.