Om Rumfordska Soppan och dess användande

Om Rumfordska Soppan och dess anwändande.
Av: O. Swartz

Uppfinningen att genom en afpassad blanning af allmänna födoämnen och tillredandet af dem, kunna för en ringa kostnad bibringa näring åt ett större antal personer bland de behöfwande, är ett hedrande wedermäle af Grefwe Rumfords bemödande, en af de störste naturforskare och tillika en af de ädlaste menniskor som nu lefwa.

Det är han som befriat München och Bayerska Landet från en hwimlande mängd Tiggare, skaffat de torftige en sund föda, och genom de klokaste inrättningar gjort deras öde drägeligt.

Den efter honom så kallade Rumfordska Soppan, är en tillredning af en på särskilta ställen olika proportionerad qwantitet af ätbara waror, merendels lätte att öfwerallt erhålla.

Det är wäl sant, att om de fasta näringsmedlen, som i en enda portion af Soppan befinnas, skulle ensamt tillredas, eller under annan form gifwas, samt wattnet derjemte drickas, så woro de säkert icke tillräcklige till lifwets underhållande, hwilket dock genom tillredningssättet winnes.

Potäter då de till kreaturs utfodring brukas, blifwa genom kokning mer födande; och sörpning och kokt lag på torkadt grönt, blir både mer närande och hälsosammare, och betalar kostnaden af bränsle och möda genom fördelarne af en sådan hushållning i Ladugården.

Att Rumfordska Soppan äfwen blifwit hos oss pröfwad är icke obekant; och der man, med iakttagande af föreskrifterne och snyggheten, lärt känna bruket deraf, har den icke saknat det bifall den förtjenar.

Således af nog betydande wärde för att ännu allmännare kännas, följa härunder någre af de bästa upsatserne, till deras tjenst, som sig deraf wilja begagna. Proportionen för större eller mindre tillredning kan emedlertid efter den här gifna inrättas.

Kornmjöl eller Gryn – 1 och en half mark.
Ärter – 1 och en half dito.
Potäter – 5 dito.
Brödskifwor- 1 a 2 dito.
Sill – En.
Salt – 12 lod.
Peppar – 1 lod.
Ättika – 1 qwarter.
watten – 27 qwarter

Eller:

Kornmjöl – 3 marker.
Ärter – 3 dito.
Brödskiwor – 1 och en fjerdedels dito.
Sill – En.
Salt – 12 lod.
Peppar – 1 och ett fjerdedels lod.
Ättika – 1 qwarter.
Watten – 28 qwarter.

Tillredningen:

För hwilkendera man will af ofwannämnde compositioner begagnar man twenne grytor, en af 5 kannors rymd och en annan af 2 a 3 kannor. I den större lägges Kornmjölet eller Grynen med den bestämda mängden watten. Tillika lägger man Ärterne i den mindre grytan med så mycket watten, som fordras till kokande af Ärterne. De kunna ock förut öfwer natten blötas.

Kokningen af båda Grytorne bör ske wid sakta eld och med beständigt omrörande till förekommande af widbränning. En timma derefter tillslås de frånsilade Ärterne i den större Grytan, och kokningen fortsättes ännu i twå timmar.

Will man nu begagna potaterne, (se första uppsatsen), så tilläggas de i stora Grytan, sedan de blifwit förwällde och skalade, äfwen, om man behagar sönderkramade, och kokas med den förut sönderskurna Sillen, en timma, hwarunder påspädes det warma spadet, i hwilket Ärterne blifwit särskildt kokade.

Sluteligen en fjerdedels timma, innan Soppan anrättas eller upöses, tillsättes Ättikan, Saltet och Pepparen. Kokningen är följakteligen gjord på Fyra a Fem timmar. Den bör hälst ske i förtent Kopparkärl, eller ock Stengryta, emedan Jerngrytor swärta Kornmjölet. När Soppan omsider utdelas, tillägges Ett och ett halft lod Brödskifwor i hwarje portion.

Om Potates skulle tryta, kan äfwen tillredningen utan den werkställas. Man tager då sammanmalit Hwetemjöl i stället för skrädt Kornmjöl, och i stället för Ättika tillblandas, om tillfället så tillåter, en portion Surkål. Hwetemjölet som swäller mer än Kornmjöl, och är mera födande, ärsätter då bristen af Potates.

Någon förändring kan ock efter egit wal göras med mindre Salt medelst tillsats af salt Kött för spadet, samt Grönsaker, Kål och Rötter och någon Lök alltsom årstid och tillgångarne det medgifwa.

Beloppet i penningar för någondera af ofwannämde föreskrifter, stiger icke, efter närwarande höga pris på warorne, till en R:dr Banko och då 25 portioner, a Ett och ett halft qwarter Soppa per man, till utspisning, häraf erhålles, kostar den mättande Portionen mindre än Twå Skillingar.


Så wäl till hälsosamt ombyte, som för smaken, kan ock ett af ben tillredt Gelé blifwa af mycken fördel, på sätt som wan Marum uppgifwit. Till exempel, Till en Soppa för Tolf personer tages:

8 marker Bengelé tillredt af 2 marker Ben.
8 qwarter Kornsoppa (af en mark Kornmjöl med 4 lod Salt till afkokningen).
8 marker (en kappe) Potäter (förwällde och sönderstötte).
En Lök.
1 lod Salt.

Tillredningen:

Kornmjölet kokas med behöfligt Salt och watten i Gryta, wid sakta eld i twå timmar, hwarpå Potäterne (tillredde) tilläggas, och kokningen fortsättes ännu en timma under ofta omrörande, så att Potäterne wäl upplöste, med Soppan blandas; derefter tillägges äfwen Bengeléet, och så snart Soppan blifwit jemn och simmig, sluteligen Saltet och Löken, samt några i fett stekta Brödtärningar.

Kostnaden för denna (om Bengeléet blifwit ordentligen tillwerkadt) blir icke betydligare, än för den förra.

Men i brist af Bengeléet, borde benen af de kreatur som i hushållet förbrukas, kunna anwändas. Flere försök hafwa på ett öfwertygande sätt wisat werkligheten af de närings-ämnen som benen hysa.

Till möjeligaste finhet sönderstötte, ge benen ett mjöl, hwaraf en enda mark lemnar en lika så närande Soppa som 6 marker Kött, och är derjemte lättsmältare, och håller sig längre utan att surna, att förtiga det fett som kan fås genom kokning af benen och den fördel som wid tillredningen af Rumfordska Soppan af dem må hämtas.

Wid bruket af benmjöl, bör dock iakttagas, till förekommande af den wåda, som genom benskärfwor möjligtwis kan åstadkommas, att att benmjölet, bundit i Påse, upphänges i Grytan under kokningen, hwarigenom det födande ämnet kan, som sig bör, komma Soppan till godo.


Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1815 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 13-16 Mars 2011. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.