P. F. Wahlberg

Om Hampodling

Om Hampodling. Av: P. F. Wahlberg Bland de ämnen, som från wåra grannar i stor mängd införas, oaktadt de hos oss till samma godhet med fördel skulle kunna frambringas, intager Hampan otwifwelaktigt ett af de första rummen. – Man har ansett dess afkastning icke tillräckligt motswara omkostnaden wid odlingen, och i följd häraf, i de …

Om Hampodling Läs mer »

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på hälsan och sättet att minska deras skadlighet

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på helsan och sättet att minska deras skadlighet Av: P. F. Wahlberg och F. T. Berg Under ogynnsam wäderlek, särdeles efter ihållande kyla och regn wid sädesslagens blomning, utwäxa ofta hos rågen, stundom äfwen hos kornet och någon gång hos hwetet, i kornens ställe swampartade missbildningar, som äro kända under …

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på hälsan och sättet att minska deras skadlighet Läs mer »