Almanack 1946

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1946 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA & STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

SÄLJES HÄFTAD OCH SKUREN FÖR 30 ÖRE INBER. OMS.-SKATT

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1946*17
Förmörkelser*17
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige19
Det svenska bankväsendet22
1946 års marknader32
Postunderrättelser35
Telegraf- och telefonunderrättelser37
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige38
Kungörelse ang. priset på almanackor39
Värnpliktiga39
Allmänna regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 194640
Almqvist & Wiksells Almanackor 1946 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej. Förmörkelser på sid 18.

Uppsats

Det svenska bankväsendet.

Av: bankdirektör P. Brundell.

Liksom näringslivet i stort bedrevs även bankväsendet ursprungligen i så att säga hantverksmässiga former. I forna tider omhänderhades penningförvaltning och långivning i själva verket av privatpersoner och senare av handelshus, som så småningom utvecklade sig till bankirfirmor. Först i och med det industriella genombrottet under 1800-talet kom behovet av ett mera utvecklat och framför allt kapitalstarkare bankväsende att göra sig gällande, och utvecklingen även på detta område av samhällslivet har sedan dess överallt i den civiliserade världen kännetecknats av starkt uppsving. Icke minst gäller detta beträffande vårt eget land, där genom enskilda och samhälleliga initiativ på knappt mer än etthundra år ett kreditsystem växt fram, som genom sin mångsidighet och slagkraftiga organisation måste anses fylla även högt ställda anspråk på ändamålsenlighet.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1946 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 30 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1942-1951.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1946”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *