Om Åskan

Om Åskan. Många menniskor hysa mycken fruktan för den storartade naturföreteelse, som kallas åska. Att åskans werkningar understundom äro olycksbringande både för menniskans lif och hennes egendom, är allmänt kändt. Det skall dock wisa sig af efterföljande rader, att denna fruktan i de flesta fall saknar all giltig grund. För att rätt kunna fatta detta, …

Om Åskan Läs mer »