Energi

Om Åskan

Om Åskan. Många menniskor hysa mycken fruktan för den storartade naturföreteelse, som kallas åska. Att åskans werkningar understundom äro olycksbringande både för menniskans lif och hennes egendom, är allmänt kändt. Det skall dock wisa sig af efterföljande rader, att denna fruktan i de flesta fall saknar all giltig grund. För att rätt kunna fatta detta, …

Om Åskan Läs mer »

Om Luftwexling

Om Luftwexling. Ett bland de oundgängligaste behofwen för helsa, trefnad och wälbefinnande är en tillräcklig tillgång på frisk luft. Flera dagar kunna wi möjligen uthärda utan föda, men luftens afstängande under blott en kort stund har oundwikligen döden till följd. Hwarje gång wi draga andan inströmmar i lungorna en betydlig mängd luft, och det är …

Om Luftwexling Läs mer »

Om skogens vikt och vård

Om skogens wikt och wård Av: N. J. Andersson Redan i Almanachan för år 1859 har frågan om skogarnes inflytande på klimatet och jordens fruktbarhet blifwit i en särskild uppsats behandlad. Man har der sökt wisa, att all erfarenhet giwer wid handen, huruledes på de ställen och i de länder, der förr befintliga skogar utrotats, …

Om skogens vikt och vård Läs mer »

Almanack 1904 – Om Bränntorv

Om bränntorf. 1. Betydelsen för vårt land af bränntorfs användande. Till följd af de sista årtiondenas lättade samfärdsel till sjöss och lands hafva stenkol blifvit en allmän handelsvara i Sverige, äfven i det inre af landet. Förbrukningen har också i jämbredd med växande industri, maskinkraftens användande i jordbruket och stigande vedpris tilltagit i hög grad, …

Almanack 1904 – Om Bränntorv Läs mer »