Fornlämningar

Om bevarande av lemningar från forntiden

Om bewarande af lemningar från forntiden. Wid flere tillfällen träffas i jorden eller i sjöar och wattendrag märkwärdiga fornsaker, såsom gammalt mynt eller äldre arbeten i guld, silfwer, koppar, metall, flinta eller andra stenarter. Kongl. Förordningen af d. 17 April 1828 stadgar att Upphittaren bör sådant fynd till Kongl. Maj:t och kronan hembjuda, samt sjelf …

Om bevarande av lemningar från forntiden Läs mer »

Almanach 1842-43,1851 – Om vården av lemningar från forntiden

Om wården af lemningar från forntiden. På många ställen i fäderneslandet finnas Ättehögar, Grafkummel och stensättningar ute på marken, äfwensom Runstenar och andra resta hällar och minneswårdar, ruiner af kyrkor, slott och andra gamla byggnader. Dessa forntidslemningar äro, genom Kongl. Förordningen den 17 April 1828, fridlysta från all slags åwerkan. Om någon jordägare för odling, …

Almanach 1842-43,1851 – Om vården av lemningar från forntiden Läs mer »