Hantverk

Om Trähus-byggnaders anstrykning med Ljusa Färger (del 1)

Om Trähus-byggnaders anstrykning med Ljusa Färger. Av: J. G. Gahn De egenskaper man fordrar af en god färg, äro: att den skall wara behaglig för ögat, oföränderlig, häftande, täckande, billig och bewara trädet för röta. I anseende till färgens häftande, eller fastnande wid trädytan, komma följande omständigheter i beräkning: klister-ämnet, jernhalt, kalkinblandning, färgens finhet, anstrykningens …

Om Trähus-byggnaders anstrykning med Ljusa Färger (del 1) Läs mer »

Om Trähus-byggnaders Anstrykning med Ljusa Färger (del 2)

Om Trähus-byggnaders Anstrykning med Ljusa Färger. Av: J. G. Gahn Will man således öka färgens liflighet genom en tillsats af kalk, så är wiktrilen icke allenast då onyttig, utan också skadlig. Färgens finlek är icke heller mindre wigtig; ty ju finare den är, ju bättre fäster den sig i trädytans porer; utom det att färg-partiklarne …

Om Trähus-byggnaders Anstrykning med Ljusa Färger (del 2) Läs mer »

Anvisning att, med mindre fara än hittills, verkställa laddningar vid bergsprängning

Anwisning att, med mindre fara än hittills, werkställa laddningar wid bergsprängning Av: G. E. Cronstrand. Kongl. Maj:t har i nåder befallt, att följande, af Kapiten wid Ingeniör-Corpsen, G. E. Cronstrand, utarbetade mindre farliga sätt, att wid bergsprängning werkställa laddningen, utan att dertill behöfwa hwarken laddstake af jern, eller fängnål, skall till allmänt begagnande bekantgöras. Sedan …

Anvisning att, med mindre fara än hittills, verkställa laddningar vid bergsprängning Läs mer »

Om vikten av Husslöjder och Binäringar för Svenska Lantbruket

Om wigten af Husslöjder och Binäringar för Swenska Landtbruket. Ju mera menniskan öfwar sina anlag och sin arbetsskicklighet, ju mera tilltaga och utwecklas de. Arbetaren på slättbygden kan på samma tid gräfwa nära dubbelt så många famnar diken, som arbetaren i skogsbygden, under det den sednare kan hugga dubbelt så många famnar wed, som den …

Om vikten av Husslöjder och Binäringar för Svenska Lantbruket Läs mer »