Mat & Dryck, Födoämnen

Om Smörberedning

Om Smörberedning. Smöret är ett ämne, på hwars godhet mångfaldiga omständigheter inwerka, och som just derföre ganska lätt kan i beredningen misslyckas och blifwa dåligt. Några underrättelser om wilkoren för beredandet af ett godt smör, torde derföre befinnas nyttiga. De äro härledda ur en mångårig erfarenhet, och kunna således anses fullt tillförlitliga. Den föda som …

Om Smörberedning Läs mer »

Odling av Rapsat

Odling af Rapsat. Rapsat, en artförändring af Brassica Napus L. och således samslägting med Gottlands-Rofwan, är en twåårig wäxt, eller som sås det ena året och blommar samt fröar sig det följande. Den har från längre tid tillbaka blifwit odlad i Holland, Tyskland, Frankrike och England, och fröna deraf pressade, till erhållande af den så …

Odling av Rapsat Läs mer »

Att af sötig eller på annat sätt, i följd af groning skadad säd bereda ett fulljäst, sunt och välsmakligt bröd

Att af sötig eller på annat sätt, i följd af groning skadad säd bereda ett fulljäst, sundt och wälsmakligt bröd Bland de olägenheter, som åtfölja sådana år, då säden genom groning blifwer sötig eller på annat sätt skadas, är den ej bland de minsta, att det bröd, som af sådan säd beredes, under bakningen hopfaller …

Att af sötig eller på annat sätt, i följd af groning skadad säd bereda ett fulljäst, sunt och välsmakligt bröd Läs mer »

Om Brännvinets verkan till framalstrande av sjukdomar

Om Bränwinets werkan till framalstrande af sjukdomar. I.Bränwinets werkan på helsan, då det begagnas, som man säger, måttligt. Med måttligt bränwinsbruk förstås wanligtwis då man dagligen begagnar 1, 2 á 3 supar: en till twå bland de så kallade bättre samhällsklasserna; tre, ja fyra, bland de lägre. Detta bruk, säger man, skadar ej, twertom det …

Om Brännvinets verkan till framalstrande av sjukdomar Läs mer »

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på hälsan och sättet att minska deras skadlighet

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på helsan och sättet att minska deras skadlighet Av: P. F. Wahlberg och F. T. Berg Under ogynnsam wäderlek, särdeles efter ihållande kyla och regn wid sädesslagens blomning, utwäxa ofta hos rågen, stundom äfwen hos kornet och någon gång hos hwetet, i kornens ställe swampartade missbildningar, som äro kända under …

Om Mjölökor, deras menliga inflytande på hälsan och sättet att minska deras skadlighet Läs mer »

Om Trichin-Sjukdomen

Om Trichin-Sjukdomen Av: P. H. Malmsten Det är mikroskopet, som wi hafwa att tacka för upptäckten af det parasitdjur, hwilket förorsakar ofwannämnde sjukdom. Engelsmannen Hilton, som år 1832 uti musklerna (köttet) af ett menniskolik fann Trichiner, nemligen små hwita punkter, hwilka han antog wara djurbildningar, insåg dock icke deras werkliga natur. Det war först professor …

Om Trichin-Sjukdomen Läs mer »