Currently browsing category

Odling

Om trädgårdsskötsel

Om trädgårdsskötsel. Trädgårdsskötseln har en mycket stor betydelse dels såsom binäring till jordbruket, dels såsom själfständig näring. Dess främsta uppgift är emellertid …

Om Linrötning

Om Linrötning. Förra årets almanach innehöll en berättelse om linodlingen i ett af de främmande länder, der den bedrifwes med största omsorg …

Om Linodling

Om Linodling. En af de wigtigaste husslöjder i Swerige är beredningen af linnewäfnader och lingarn. Äfwen den mindre landtbrukaren är alltid i …

Odling av Rapsat

Odling af Rapsat. Rapsat, en artförändring af Brassica Napus L. och således samslägting med Gottlands-Rofwan, är en twåårig wäxt, eller som sås …

Om Hampodling

Om Hampodling. Av: P. F. Wahlberg Bland de ämnen, som från wåra grannar i stor mängd införas, oaktadt de hos oss till …