Odling

Råd och medel att under våtare årgångar genom Rök af Växtämnen förbättra och försäkra utsädet (del 2)

Råd och medel att under wåtare årgångar genom Rök af Wäxtämnen förbättra och försäkra utsädet; af Elof Wäström. (fortsätning.) Utslaget med närwarande årgång förhåller sig sålunda, att Rågen på anförda sätt förbättrad härdade ut med förledne års nog flödande Höst=wäta, samt är jämn och wacker. Hwetet, i Utsädet på lika sätt tillredt, af yppersta beskaffenhet, …

Råd och medel att under våtare årgångar genom Rök af Växtämnen förbättra och försäkra utsädet (del 2) Läs mer »

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet. Bristande kännedom om det inflytande på klimatet, och i följd deraf på jordens fruktbarhet, som utöfwas af skogar, har otwifwelaktigt bidragit till den ringa uppmärksamhet man egnat åt deras wård och till den misshushållning som med dem, sedan de äldsta tider, ägt rum. Ännu i dag uppskattar …

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet Läs mer »

Om trädgårdsskötsel

Om trädgårdsskötsel. Trädgårdsskötseln har en mycket stor betydelse dels såsom binäring till jordbruket, dels såsom själfständig näring. Dess främsta uppgift är emellertid att genom s. k. husbehofsträdgårdar, icke blott vid större herresäten utan äfven vid mindre landtgårdar, torp och lägenheter tillgodose det egna behofvet af köksväxter och frukt. Med stora steg har trädgårdsskötseln i sådant …

Om trädgårdsskötsel Läs mer »

Om Linrötning

Om Linrötning. Förra årets almanach innehöll en berättelse om linodlingen i ett af de främmande länder, der den bedrifwes med största omsorg och framgång. Wi wilja nu här lemna en kort beskrivning på det sätt, hwarpå man i samma land werkställer linets rötning. Det finnes så wäl i Swerige som i andra länder hufwudsakligen tvenne …

Om Linrötning Läs mer »

Om Linodling

Om Linodling. En af de wigtigaste husslöjder i Swerige är beredningen af linnewäfnader och lingarn. Äfwen den mindre landtbrukaren är alltid i tillfälle att sjelf kunna odla det lin han behöfwer, och genom dess rengörande, häckling, spinning och wäfning sysselsätta sina barn och sitt tjenstefolk, under en årstid då de armar som på sommaren anwändas …

Om Linodling Läs mer »

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne av Herr Carl Fredric Aspelin

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne af Herr Carl Fredric Aspelin. För några år sedan, lät jag lägga några lass små sten på en sank äng af 90 eller 100 alnars widd, och märkte följande åren, at wackert gräs wiste sig imellan stenarna, som war tredubbelt högre än på den öfriga ängen, hwarest …

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne av Herr Carl Fredric Aspelin Läs mer »

Råd och beprövat medel att under våtare årgångar genom Rök av Växtämnen förbättra och försäkra utsädet

Råd och bepröfwadt medel att under wåtare årgångar genom Rök af Wäxtämnen förbättra och försäkra utsädet. Av: Elof Wäström Klen och föga för sig kommen Höstbrådd, kall Wår eller en widrig För-sommar med ymnigt rågn och kallare windar, måste åstadkomma hwad ärfarenhet om Sweriges klimat bestyrker, att Höst-säden winner en trög och sen, knappt någon …

Råd och beprövat medel att under våtare årgångar genom Rök av Växtämnen förbättra och försäkra utsädet Läs mer »

Odling av Rapsat

Odling af Rapsat. Rapsat, en artförändring af Brassica Napus L. och således samslägting med Gottlands-Rofwan, är en twåårig wäxt, eller som sås det ena året och blommar samt fröar sig det följande. Den har från längre tid tillbaka blifwit odlad i Holland, Tyskland, Frankrike och England, och fröna deraf pressade, till erhållande af den så …

Odling av Rapsat Läs mer »

Om Hampodling

Om Hampodling. Av: P. F. Wahlberg Bland de ämnen, som från wåra grannar i stor mängd införas, oaktadt de hos oss till samma godhet med fördel skulle kunna frambringas, intager Hampan otwifwelaktigt ett af de första rummen. – Man har ansett dess afkastning icke tillräckligt motswara omkostnaden wid odlingen, och i följd häraf, i de …

Om Hampodling Läs mer »