Skog

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet. Bristande kännedom om det inflytande på klimatet, och i följd deraf på jordens fruktbarhet, som utöfwas af skogar, har otwifwelaktigt bidragit till den ringa uppmärksamhet man egnat åt deras wård och till den misshushållning som med dem, sedan de äldsta tider, ägt rum. Ännu i dag uppskattar …

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet Läs mer »

Kort Underrättelse om Tillverkning av Pottaska

Korrt Underrättelse om Tillwerkning af Pottaska. Av: J. J. Berzelius Pottaska erhålles ur wexters aska. Den anwändes ganska mycket i näringar och konster; till beredning af glas, twål och såpa, i färgerier m. m. Åtgången deraf är i beständigt tilltagande, då deremot ämnet till dess erhållande, wed och bränsle, är i aftagande; derigenom har pottaskans …

Kort Underrättelse om Tillverkning av Pottaska Läs mer »

Om skogens vikt och vård

Om skogens wikt och wård Av: N. J. Andersson Redan i Almanachan för år 1859 har frågan om skogarnes inflytande på klimatet och jordens fruktbarhet blifwit i en särskild uppsats behandlad. Man har der sökt wisa, att all erfarenhet giwer wid handen, huruledes på de ställen och i de länder, der förr befintliga skogar utrotats, …

Om skogens vikt och vård Läs mer »