Om Luftwexling

Om Luftwexling. Ett bland de oundgängligaste behofwen för helsa, trefnad och wälbefinnande är en tillräcklig tillgång på frisk luft. Flera dagar kunna wi möjligen uthärda utan föda, men luftens afstängande under blott en kort stund har oundwikligen döden till följd. Hwarje gång wi draga andan inströmmar i lungorna en betydlig mängd luft, och det är …

Om Luftwexling Läs mer »