Om väderleksuppgifterna i den Svenska Almanachan

Om wäderleksuppgifterna i den Swenska Almanachan Av: D. G. Lindhagen Då de wäderleksuppgifter, som hitintills förekommit i Almanachan, innewarande år (1870) äro utelemnade och hädanefter icke widare komma att införas, har man trott sig böra meddela allmänheten de skäl, hwilka föranledt såwäl denna åtgärd som ock ifrågawarande uppgifters ursprungliga upptagande i Almanachan. Det förutsättes härwid, …

Om väderleksuppgifterna i den Svenska Almanachan Läs mer »