Almanach 1806

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1806. Till

a ) STOCKHOLMS Horizont, belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. Polhögd.

b ) GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd och 24I/5 tids minuters Meridian-skillnad Wäster om Stockholms Observatorium.

c ) LUNDS Horizont, Eller 55 grad. 42 min. Pol=högd, och 1923/60 tids minuters Meridian-skillnad Wäster om Stockholms Observatorium.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande utgifwen Af Dess Wetenskaps=Academie.

STOCKHOLM, Tryckt hos JOHAN PEHR LINDH.

Exempl. säljes häft. och skurit för 1 Skill. 4 r Banco. (Se övrigt för mer info om variationer i prisuppgiften)

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
Planeternas Gång och Lysande år 180628
STOCKHOLMS Post=Taxa // GÖTHEBORGS POST=TAXA // Posternas afgång ifrån LUND Jemte den förnyade Bref=Taxan (för respektive upplaga)29
Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarna*32
1806 Års Marknader, Uti Swea och Götha Riken, samt Finland33
Tafla, som wisar huru Riksgälds=Sedlarne Realiseras til Banko39
Tafla, som wisar Bankomyntets förhållande till Riksgälds=Sedlarne42
Råd och bepröwadt medel att under wåtare årgångar genom Rök af Wäxtämnen förbättra och försäkra utsädet43
Om ympning med vaccin, såsom ett säkert medel til smittande Koppors förekommande och utrotande46
Kungörelse ang. priset på almanackor48
Förteckning över försäljningsställen48
*)  Sid 31 i Göteborgs horisont. Saknas i upplagan för Lunds horisont som, likt i Göteborg istället har en tabell över hur klockan ska ställas på sid 32.

Uppsats

Råd och bepröwadt medel att under wåtare årgångar genom Rök af Wäxtämnen förbättra och försäkra utsädet;
af Elof Wäström. (fortsätning.)

Utslaget med närwarande årgång förhåller sig sålunda, att Rågen på anförda sätt förbättrad härdade ut med förledne års nog flödande Höst=wäta, samt är jämn och wacker. Hwetet, i Utsädet på lika sätt tillredt, af yppersta beskaffenhet, och sådant jag tillförne icke haft. Wår= eller Korn=sädet förskaffades till någon del såsom oskämdt och bättre bärgadt från annan hand; men nog besynnerligt, att alt Wår=sädet af eget förråd, som i höstas illa kunde bärgas, tillredt genom samma process, wisar i wäxten synbart företräde emot förstnämde.

Jag skall icke ensamt hämta witnesbördet från egen Åker. Nu warande Arrende=Innehafwaren af Norrnäs Säteri Herr Ben. Westman utsådde i Wåras 4 Tunnor Korn, hwilka han på Badstufwan nästan på samma sätt förbättrat. Utan förnöjelse kan icke Wäxten åskådas efter samma Utsädes=korn och dess ypperliga företräde emot hwad som oskämdt denne omtäncksamme Landtman förskaffat sig både ifrån Norra Upland och Södermanland. Med den omtalte förbättrings=anstalten eller sjelfwa rökningen förhåller sig på efterföljande sätt:

Badstufwan upeldas först en gång att winna någon måttelig och lagom warma, hwarefter Utsädes=Rågen uplägges på lafwen, icke förmycket tjockt tillsammans. De som hafwa större Utsäden och i följe däraf nödigt att röka större qwantum på en gång, kunna förse sig med Täcken både åfwan och under lafwen, som lätteligen fästas, de undre på stolpar, de öfre på inborade pinnar antingen i taket eller laf=stockarna, likwäl med så stort mellanrum, som den nödiga omrörningen tarfwar och hwilken bäst med en Trädslef kan werkställas. Den Råg, som til Utsäde wäljes, måste man med all möjlighet undwika, att taga af Ler=jord.

Denne sistnämde har i wåta årgångar den swåra olägenhet, att hon af starkt regn snart mättas. Regn=watnet blifwer sedan ståendes öfwer eller åfwanpå Åkren och Säden med det samma aldeles som i en Sump. Det är lätt att sluta, huru watn=bulen en sådan Råg skall blifwa. Införes en så beskaffad Säd i Ria eller Badstufwa att torkas och warman illa afpassas, hinner icke wätan i Säden utdunsta, utan antager sjelf hetta och förbränner Kornen. Man afmäte warman i en wäl uphettad Ria eller Badstufwa. Man meddele ett käril watn samma grader af hetta. Kastas sedan några Sädes=korn i sistnämde, skall snart utrönas hwart gronings=kraften tager wägen. Utsädes Råg bör fördenskull hämtas af uphöjde Åkrar hälst med Sandgrund. Desse bättre belägne för Sol och Windar afwärja faran och behålla Säden mera oskadd i wåtare årgångar, än sidlänta Ler=jorden.

Då denna Råg legat omkring en timma på lafwen och således ärhållit någon warma, begynnes med Rökningen. Den underhålles med något gammalt wirke ifrån Ladugårdshus, på hwilket småningom inlägges Hafs=tång, Hötter=gräs, Sjöwrak af Wass, samt hwarjehanda andra Hafs=wäxter. De, som bo uppe i landet, och icke kunna hafwa tillgångar af några ämnen ifrån Hafwet, måga i deras ställe nyttja Nitrösa Landt=wäxter, ibland hwilka Bön=stjelkar äro af god beskaffenhet, Kummil=stänglar äfwenså.

Ormbunkar icke heller att förkasta. Jemwäl Ärthalm och Kornhalm. Det förstås af sig sjelft, att föreskrefne såsom torre böra förut wäl fucktas, att Rök men icke låga må ärhållas. Antingen tillgången på anförda röknings=ämnen är större eller mindre, skadar icke, att i Ugnen inkasta hwarannan timma en god spade wäl brunnen Boskaps=gödsel. Sex eller 7 timmar bör med rökningen fortfaras och flitigt röras.

Mitt förhållande med denna angelägna Syssla är så afpassadt, att omkring kl. 11 på dagen uppeldas Badstufwan. Straxt elden utbrunnit uppföres Rågen och utbreds på lafwen. Klockan 1 börjas med rökningen och litet i sänder af nämde ämnen blifwa i Ugnen inkastade alt intill kl. 7, hwarefter Sädes=rågen öfwer natten legat på lafwen att småningom afswala och eftertorka. Mot slutet af rökningen har jag ibland ofwanämde ämnen jemwäl inblandat något litet Beck af Kärrhjul och wagnar, hwars sammandragande rök kommer kornen till god nytta att dess bättre behålla de indragna Salt=particklar.

De som hafwa brist på wed till första eldningen, såsom i Upland och flerestädes, kunna begynna med rökningen straxt. Men måste likwäl så förse sig, att Badstufwan wid första tändingen ärhåller någon slags warma genom Ris, Spånor m. m. Någon längre tid blifwer aldeles i denna händelsen med rökningen nödig. Enahanda förhållande bör jemwäl med andre Sädes=sorter Korn och Hwete i agt tagas, och hwarje sort kan anses wäl försäkrad, när Kornen kännas hafwa antagit torka. Detta förbättrade Utsäde, hälst för Höst=gärdet, får icke djupt nedårjas. Bäst en lös harfning, då wäderleken är mycket fuktig. Icke en gång skulle det skada Utsädet, att då ligga okördt eller åfwanpå Åkern.


Ovanstående text representerar en avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1806 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 14-15 Mars 2014. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a. svårtolkad text.

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 11 x 9 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 1 Skilling 4 runstycken Banko. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1805-1809.

Varianter:

Övrigt:  Variationer förekommer i prisraden för de olika upplagorna. I Stockholm ”Exempl. säljes häft. och skurit för 1 Skill. 4 r Banco., i Göteborg och Lund ”Exempl. säljes häftadt och skurit för 1 s 4 r. Bankomynt.”. Titelsida med illustration av solförmörkelsen den 16 Juni och månförmörkelsen den 4-5 Januari.

1 reaktion på ”Almanach 1806”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *