Almanach 1817

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1817. Till

a ) STOCKHOLMS Horizont, belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. Polhögd.

b ) GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd och 24I/5 tids minuters Meridian-skillnad Wäster om Stockholms Observatorium.

c ) LUNDS Horizont, Eller 55 grad. 42 min. Pol=högd, och 1923/60 tids minuters Meridian-skillnad Wäster om Stockholms Observatorium.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande utgifwen Af Dess Wetenskaps=Academie.

STOCKHOLM, Tryckt hos Johan Pehr Lindh.

Ex. säljes häft. och skurit för Twå Sk. 6 r:st. Banco. (Se övrigt för mer info om variationer i prisuppgiften)

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
Planeternas Gång och Lysande År 181728
STOCKHOLMS Post=Taxa // GÖTHEBORGS POST=TAXA // Posternas afgång ifrån LUND Jemte den förnyade Bref=Taxan (för respektive upplaga)29
Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne*32
1817 Års Marknader, Uti Swea och Götha Riken33
Om Kummin=Odling39
Tabell över bewäringsskyldige45
Tafla som wisar Bancom, förhållande till Riksgäldssedl.46
Kungörelse ang. priset på almanackor47
Förteckning över försäljningsställen48
*)  Sid 31 i Göteborgs horisont. Saknas i upplagan för Lunds horisont som, likt i Göteborg istället har en tabell över hur klockan ska ställas på sid 32.

Uppsats

Om Kummin=Odling.

Av: O. Swartz.

Kummin är ibland de kryddwexter som i anseende till dess allmänna förbrukande till bröd, bränwins=bränning, m. m. kan anses oumbärlig, och hwad odlingen deraf angår, förtjenar mycken uppmärksamhet, så wäl för den allmänna som enskildta fördel som deraf kan dragas.

Denna wext fordrar en bördig och lös jordmån af half=annat qwarters djup, samt en jemn och ej hög belägenhet. En något lerblandad mylla är äfwen passande, endast den icke är stenig, och stället bör året förut vara med gödnings=ämnen tillräckeligen försedt, men icke samma år; hwarföre ett land som nyss förut burit Säd, kunde till detta ändamål anwändas. Om hösten uppgräfwes eller köres Landet wäl, hwarvid allt ogräs och rötter bortrensas, men man krattar icke eller jemnar jorden, utan blir den liggande öfwer wintren, för att göras lösare medelst kylan, och fruktbarheten genom wätan befordras.

Följande Maj månad arbetas Landet å nyo och jemnkrattas, och sedan man afdelt det i par alnars breda sängar, besås det med friska, högst tu års gamla frön, likwäl ej tätare, än att några tums mellanrum må befinnas emellan hwar planta. Fröet nedkrattas en tum djupt; rensning bör sedermera icke försummas, och om torka infaller, wattnande icke uraktlåtas.

Rensningen sker antingen för hand med passande redskap, eller ock med tjenligt årder som drages eller föres emellan raderne, genom hwilket sednare tid och arbete kunde besparas.

Om det besådda Landet är magert eller för sitt läge mycket utsatt för blåst, är rådligt att mot slutet af året öfwerströ det med brunnen gödsel, men hwilken om wåren derpå, bör medelst hacka blandas med jorden emellan plantorne.

Wid annalkande warmare årstid skjuta Kumminstånden i blomma, i början hwaraf, om jorden saknar fuktighet, watten måste så mycket mindre sparas, som frönas tillwext derigenom mycket underhjelpes.

När nu desse börjar mogna, som ses af deras blekare och något brunaktiga färg, men icke alldeles fullmognat, såsom då lätt affallande, anställes skörden så, att stånden nära roten afskäras, samt knippvis sammanbindas, och om wäderleken det tillåter lemnas i små stackar ute qwarstående, eller i händelse af regnwäder, införes på Logen för att fulltorka och eftermogna; hwarefter fröna med käpp sackta afklappas, antingen ute på fältet på utbredde täcken, eller ock på Logen. Rengjorde från stjelkar och annat affall utbredas de att wäl torka, innan de i kärl eller säck uppsamlas.

Efter första Frösamlingen drifwa en del rötter nya skott, som följande år äfwen gifwa frö. Genom de som wid afhämtningen affalla och sjelfså sig, ersättes till en del förlusten af de äldre stånden som utdö.

I tredje året och ofta i det andra gå Kumminrötterna merendels alldeles ut. Emedlertid hafwa nya plantor uppkommit af de sjelfsådde frön, särdeles efter omhackningen, hwarigenom brist ej märkes, och man kan med iakttagande af lika skötsel wänta sig ännu ett par år goda frön. Wäl fortplantar sig växtren än widare genom sjelfsåning, men skörden blir allt senare, och bör platsen således å nyo omarbetas eller annat ställe till ny plantering wäljas.

I 5 6 år kan ett Kumminland wara fruktbart på sätt som omförmält är; och antages en så lång tid för waraktigheten af Landet, och ett nytt stycke af lika widd hwartannat år anlägges, så kan man alltid hafwa 3 brukbara, af hwilka ett är nytt, det andra i bästa ordning, och det tredje snart utgående.

I Tyskland och nejden af Halle, der Kummin=odlingen drifves tämmeligen stort, brukar man att först så fröet på säng, hwartill i synnerhet hösten wäljes, och då de uppkomne plantorne, i det följande året fått tjockleken af ett smalt lerpipskaft, upptagas de wid midsommaren och med inslammning utplanteras i qwadrat af 12-8-6 tums widd; och i fall af torka, ännu en gång eller 14 dagar senare wattnas. De wexa nu rätt wäl, och befinnas någre utgångne efter en eller par weckor, så omsättes desse med nya. Jorden omhackas nu genast, och för andra gången en månad därefter. Man brukar dertill på den orten egna hackor , för sådant ändamål inrättade. Sent om hösten låter man fåren afbeta det gröna, hwaraf wexten icke skadas. Nästa wåren därpå skjuta rötterna tidigt, hwarefter blomman snart wisar sig såsom fröets förebud. I Sachsen begagnas icke Landet längre än till en skörd, emedan de mognade stånden genast tillika med roten upphämtas. Man räknar wanligen på ett tunnland 20-25 Lispund Kummin i afkastning. För övrigt gör den ofta förnyade rensningen af ett så användt Land, det samma wäl passande till Råg och Hwetesådd, och kan således odling af denne wext anses som ett medel till åkerjordens förbättring.


Ovanstående text representerar en avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1817 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 11 December 2023. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a. svårtolkad text.

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 11 x 9 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 2 Skillingar sex runstycken Banko. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1815-1819.

Varianter: Variationer i trycket finns. På sidan 40 slutar andra stycket ”uracktlåtas” eller ”uraktlåtas”.

Övrigt: Mindre variationer förekommer i prisraden för de olika upplagorna. Stockholm: ”Ex. säljes häft. och skurit för Twå Sk. 6 r:st. Banco.”, Göteborg: ”Ex. säljes häft. och skurit för Twå skill. 6 rst. Banko.” och Lunds horisont: ”Ex. säljes häftadt och skurit för Twå Sk. 6 r:st. B:ko.”.

1 reaktion på ”Almanach 1817”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *