Almanach 1821

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1821. Till

a ) STOCKHOLMS Horizont, belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. Polhögd.

b ) GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd och 24I/5 tids minuters Meridian-skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

c ) LUNDS Horizont, Eller 55 grad. 42 min. Pol=högd, och 1923/60 tids minuters Meridian-skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande utgifwen Af Dess Wetenskaps=Academie.

Stockholm, J. P. Lindhs Enka.

Exempl. säljes häftadt och skurit för Fyra Skill B:ko. (Se övrigt för mer info om variationer i prisuppgiften)

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
Planeternas Gång och Lysande År 182128
STOCKHOLMS Post=Taxa // GÖTHEBORGS POST=TAXA // Posternas afgång ifrån LUND Jemte den förnyade Bref=Taxan (för respektive upplaga)29
Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne*32
1821 Års Marknader, Uti Swea och Götha Riken33
Angående Swenska Wigterne39
Tabell över bewäringsskyldige46
Tabell som förespår Wäderleken47
Kungörelse ang. priset på almanackor48
Förteckning över försäljningsställen48
*)  Saknas i upplagan för Lunds horisont som istället har en tabell över hur klockan ska ställas.

Uppsats

Angående Swenska Wigterne.

Före Konung Gustaf den Förstes tid, då Swenska Handeln låg i Tyska Hanse=Städernas händer, nyttjades i Landet flere slag af dem införde Wigter, men hwilka af denne Store Konung reducerades och inskränktes till Victualie=wigten allena, som således blef Rikets allmänna hufwudwigt.

Under Konung Carl den Niondes Regering utwerkades, att Tackjärns=, Bergs=, Uppstads= och Stapelstads=wigterne äfwen blefwo införde med särskilda proportioner emot hwarandra, och för att göra dem desto mera inwecklade och obegripliga, särdeles för de enfaldigare, tillades Bergs=wigten 2 Skålpund och Uppstads=wigten 1 Skålpund på hwarje Skeppund under namn af Slitningsmarker, af orsak, att då för tiden allenast en Justerare fans öfwer hela Riket, som således ej på många år kunde öfwerse Wigterne, men hwilka Nötningsmarker förswunno, sedan på 1730-talet Justeringen anförtroddes Landtmätarne, och hwarje Län fick tillräckligt antal Justerare, hwarföre Kongl. Maj:t, genom Nådigt Förordnande af den 2 December 1782, förklarade, att de icke fingo sammanläggas med waran.

Således upptagas här allenast Wigternes proportioner till hwarandra utan Slitningsmarker, hwarföre förhållandet desse Wigter emellan blifwer sådant, att

Victualie=wigten är till Bergs=wigten som 25 till 22, eller som 100 till 88, så att Bergswigten är jämt 12 proCent lättare än Victualiewigten, och förwandlas alltså ett gifwet qwantum Bergs=wigt till Victualie=wigt, om 12 proCent afdragas, och bifogas i sådant afseende Tabellen N:o 1, deri Bergswigt, ända ifrån Marker till och med 10 Skeppund, är förwandlad till motswarande Victualie=wigt.

Uppstads=wigtens förhållande till Victualie=wigten är som 21 till 25, eller som 84 till 100, och således 16 proCent lättare än den sistnämde; och har man Victualie=wigten gifwen, om 16 proCent afdragas ifrån det determinerade qwantum Uppstads=wigt, hwilket af Tabellen N:o 2 upplyses.

Stapelstads=wigten utgör wissa delar af Victualie=wigten, nemligen att 20 Lispund af den förra utgöra 16 Lispund i den senare, och består alltså skillnaden desse Wigter emellan endast i sjelfwa Räkningssättet, wid hwars förändring hwarken swårigheter eller olägenheter möta.

Enligt Öfwer=Ståthållare=Embetets Kungörelse af den 2 Maji 1746, grundad på Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelse af den 11:te nästförutgående Februarii, är, wid Minutförsäljning af Stångjärn, förbudet att nyttja annan wigt än Victualie=wigten (se 3:dje Tomen af Mode´es Werk, sid. 2366) hwilken Författning likwäl nu för tiden icke efterlefwes, utan Stångjärnet säljes i Järnbodarne med Stapelstadswigten.

Härigenom händer derföre esomoftast, att den enfaldige Landtmannen, som ej har sig bekant något annat Pund än det som utgör 20 Skålpund, om han i Staden eller annorstädes köper, för exempel, Ett Pund Järn, tror att han werkeligen får 20 Skålpund Victualie=wigt, men då han kommer till sitt hem, och på sitt betsman försöker waran, och blir warse att den endast utgör 16 Skålpund; så faller han lätteligen på den tankan, att hans betsman lär falskt, eller att han af Järn=Kramhandlaren fått 4 Skålpund för litet.

Tackjärns=wigten grundar sig på Bergs=wigten, så att 26 Lispund af den sistnämde räknas för Ett Skeppund Tackjärns=wigt. Anledningen och upphofwet till denna Wigt består deruti att, wid Tackjärnets beredning till Stångjärn, skall wara utrönt, att 6/26:delar afgå i afbränningen. Men utom det att denna afgång, i senare tider, genom en förbättrad Smides=process är något mindre, så kommer på ett ut, om Hammar=Smeden får Tackjärnet i Bergs=wigt eller Victualie=wigt, då han är skyldig att för 26 Lispund lämna 20 Lispund Stångjärn i samma slags Wigt som emottagningen skedde.

Mynt=wigten nyttjas icke i Städernes Wågar, eller i allmänt bruk, utan i synnerhet på Kongl. Myntet och uti Riksens Ständers Banque, wid Guld= och Silfwer=myntets, samt äfwen wid dessa ädla metallers särskilda uppwägning. Denna Wigt är ej, såsom de andra Wigtsorter, indelad uti Skeppund och Lispund, utan blott i de finare fördelningarne, nemligen i Marker och Lod: innehållandes hwarje Mark 16 Lod och hwart Lod 274 Ass. En Mark myntwigt håller sålunda 4384 Ass, eller 40 Ass mindre än en half Mark Victualie=wigt.

Medicinal=wigten är ej tillåten att brukas af andra än Apothekare, och det endast till Medicamenters utwägande, och hwid all annan försäljning få de ej nyttja annat än Victualie=wigt. Den största Medicinal=wigt kallas Libra, som innehåller 5760 Gran eller 7416 Ass.

För att wisa hwad Victualie=wigten samt Bergs=, Uppstads= och Stapelstads=wigterne utan Slitningsmarker, till deras mindre fördelningar uti Skålpund eller Marker, jämte de öfrige Wigt=sorter, utgöra i Asstal, meddelas följande uträkning derå, nemligen:

1 Skålpund Victualie=wigt bestående af 32 lod, innehåller 8848 Ass och således hwarje lod 276 1/2 dito.
1 Skålpund Bergs=wigt…..7786 6/25 dito
1 Skålpund Uppstads=wigt…..7432 8/25 dito
1 Skålpund Stapelstads=wigt…..7078 2/5 dito
1 Skålpund Mynt=wigt…..4384 dito
1 Skålpund Medicinal=wigt eller I Libra…..7416 dito
1 Ducat håller…..72 56/121 dito

Tabell no1 Bergsvigten
Tabell no1 Bergsvigten
Tabell no2 Bergsvigten
Tabell no2 Bergsvigten

Ovanstående text representerar en avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1821 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 01-03 Mars 2011. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a. svårtolkad text.

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 11 x 9 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 4 Skillingar Banko. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1820-1858.

Varianter: Variationer i trycket finns. På sidan 40 i tredje stycket ”tum bergs=wigt” eller med ”tum bergswigt”.

Övrigt: Prisuppgiften i Göteborgs och Lunds horisont ”Ex. säljes häftadt och skurit för Fyra Skillingar Banko”. I Stockholm istället ”Exempl. säljes häftadt och skurit för Fyra Skill B:ko”.

1 reaktion på ”Almanach 1821”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *