Almanach 1827

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1827. Till

a ) STOCKHOLMS Horizont, belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. Polhögd.

b ) GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd och 24I/5 tids minuters Meridian-skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

c ) LUNDS Horizont, Eller 55 grad. 42 min. Pol=högd, och 1923/60 tids minuters Meridian-skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande utgifwen af Dess Wetenskaps=Academie.

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.

Ex. säljes häftadt och skuret för Fyra Skillingar Banco. (Se övrigt för mer info om variationer i prisuppgiften)

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
1827 Års Marknader, Uti Swea och Götha Riken28
Tabeller som utwisa förhållandet mellan de nu brukliga och de föreslagna nya Mått, Mål och Wigter34
Planeternas Gång och Lysande År 182745
Tabell över bewäringsskyldige46
Kungörelse ang. priset på almanackor47
Förteckning över försäljningsställen47

Uppsats

Till underdånigste följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Dess Wetenskaps Academie d: 30 Jan. 1824, angående en af Kongl. Maj:t och Rikets Ständer tillämnad förändring uti Rikets Mått, Mål och Wigt, äro upprättade följande

Tabeller,
som utwisa förhållandet mellan de nu brukliga och de föreslagna nya Mått, Mål och Wigter. De sednares benämningar och indelning äro:

Längdmått.
1 Fot, delad i 10 Tum eller 100 Linier, är lika med 1/2 aln, och indelningen densamma, som redan länge warit brukad på Landtmätare = eller Decimal=scalan.

Rymdmått.
1 Foting, delad i 100 Mått; är lika med 10 Kannor (Torra waror) och består af ett Målkärl om en Cubikfot, eller hwars längd, höjd och bredd utgöra 1 fot; 1 Mått är 1/10 kanna.
1 Kanna, delad i 100 Tumingar; lika med den förut brukliga kannan (Wåta waror) om 100 dec. cub. tum. 1 Tuming är således 1 dec. tum i längd, bredd och höjd.

Wigt.
1 Centner, delad i 100 Marker; 1 Mark i 100 Ort, och 1 Ort i 100 Korn. Marken är lika med 1 Skålpund Vict. wigt.

Anm. De med * utmärkta Columner utwisa i wanliga Bråk de Decimalbråk, som stå i hwarje näst föregående Column.

Ovanstående text representerar en introduktion till de tabeller över mått, mål och vikt som finns publicerade i almanackorna för 1825-1827 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisonter. Klicka här för en komplett inscannad almanacka från år 1826.

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 11 x 9 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 4 Skillingar Banko. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1820-1858.

Varianter: Variationer i trycket finns. På sidan 45 med planeternas gång, stycke 4 slutar ”d. 10 juli” eller ”den 10 juli”. Båda finns dessutom med eller utan uppgift om Åmål i kommissionärslistan.

Övrigt: Prisuppgiften i upplagan för Göteborgs horisont med siffra och stavningen Banko. d.v.s. ”4 Skillingar Banko”. I Lunds horisont ”Fyra Skillingar Banko”. Stockholm som i Lund men istället ”Banco”. Stockholms horisont med illustration av solförmörkelsen den 26 April samt månförmörkelsen den 3 November på titelsidan. Enbart månförmörkelsen på titelsidan i Göteborg och Lund. Posttaxan finns ej med i almanackan för 1827. Uppgifter finns här om denna tryckt för sig och vidhäftad almanackan.

1 reaktion på ”Almanach 1827”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *