Almanach 1837

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1837. Till

a ) STOCKHOLMS Horizont, belägen wid 59 grad. 20 I/2 min. Polhögd.

b ) GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd och 24I/5 tids minuters Meridian=skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

c ) LUNDS Horizont, Eller 55 grad. 42 min. Pol=högd, och 1923/60 tids minuters Meridian-skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigste stadgande utgifwen af Dess Wetenskaps=Academie.

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.

Ex. säljes häft. och skuret för 4 Skill. B:ko. (Se övrigt för mer info om variationer i prisuppgiften)

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
De större Planeternas Gång och Lysande År 183728
STOCKHOLMS Post=Taxa // GÖTHEBORGS POST=TAXA // Posternas afgång ifrån LUND Jemte den förnyade Bref=Taxan (för respektive upplaga)29
Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne*32
1837 Års Marknader33
Förteckning på de marknader, som hållas i Norrska till Swerige gränsande orter år 183739
Om det nya Silfwer= Koppar= och Sedel=myntet, samt om wärdet af kontrolleradt Guld och Silfwer40
Tabell över bewäringsskyldige47
Kungörelse ang. priset på almanackor48
Förteckning över försäljningsställen48
*) I upplagan för Stockholms horisont börjar Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne på sid 31. Saknas i upplagan för Lunds horisont som istället har en tabell över hur klockan ska ställas.

Uppsats

Om det nya Silfwer= Koppar= och Sedel=myntet, samt om wärdet af kontrolleradt Guld och Silfwer.

Då menige man, till en början, möjligen kunde finna någon swårighet wid, att rätt förstå wärdet af det nu mera i omlopp komne silfwermyntet, och att uppfatta, huru de nya kopparslantarne, samt sedlarne, skola beräknas, i jemförelse mot de förr bruklige, har man ansett lämpligt, att i största korthet derom lemna följande upplysning.

Det gängse Silfwermyntet är i allmänhet af twå slag, antingen sådant, som blifwit prägladt före år 1830, eller som under detta, och följande, åren tillkommit. Det förstnämde slaget består av 1 R:dr, 2/3 R:dr, 1/3 R:dr, 1/6 R:dr, 1/12 R:dr och 1/24 R:dr Specie. Det sednare utgöres af 1 R:dr, 1/2 R:dr, 1/4 R:dr, 1/8 R:dr och 1/16 R:dr Specie. Alla dessa Silfwerpenningars wärde mot Sedelmynt, efter de olika beräkningssätten, inhämtas lättast af följande Tabeller:

Alla här ofwan uppräknade Silfwerpenningar igenkännas af det siffertal, uttryckande wärdet i Speciemynt, som å dem finnes utsatt, till wenster om Wapnet, på deras frånsida.

Wärdet af de, ända till förlidet år, präglade kopparslantarne är tillräckligt kändt, och behöfwer således här icke förklaras. Deremot torde det wara lämpligt upplysa, huru de nya kopparslantarne beräknas i jemförelse mot öfrige myntsorter.

De tre större sorterna af det nya Kopparmyntet äro, lika som silfwermyntet, på framsidan prydde med Konungens bröstbild. De kunna likwäl icke förblandas med silfwermyntet, äfwen om de af illwillige skulle hafwa blifwit försilfrade , ty rikswapnet, som finnes på frånsidan af silfwermynten, saknas alldeles på kopparmynten, hwilka, i det stället, på frånsidan hafwa ordet Skilling, och wärdet, utsatt med ziffror, inom en eklöfskrans. Bröstbilden på kopparmyntet är klädd med mantel, men obeklädd på silfwermyntet. Stämplarne på åt= och frånsidan stå dessutom uppnedwända mot hwarandra på kopparen, men åt samma led på silfret.

Det nya Sedelmynt, som, till följd af Rikets Ständers wid sednaste Riksdag fattade beslut, blifwit satt i omlopp, utfärdas på följande belopp i Bankosedlar, hwilka uppgå till motstående wärden, efter de andra brukliga räknesätten.

Hwarje sedel är försedd med en konstigt grawerad ram. De båda största sedlarne prydas dessutom upptill af en stämpel, föreställande Swea med Spiran och Rikswapnet. På de öfriga är ett Lejon med Riksgloben, på samma sätt anbragt.

Wärdet i Bankomynt är uttryckt med bokstäfwer, inom en särkild mindre ram, på midten af sedeln, samt med Ziffror emellan de skrifna namnen på sedelns nedre del.

Beloppet i Riksgäldsmynt är med Ziffror utsatt i sjelfwa yttre ramens högra och venstra sidor.

Straxt under det med bokstäfwer skrifna wärdet i Bankosedlar, står utsatt, huru många Specie=Riksdalrar för sedeln erhållas.

Det nya sedelmyntet är ojemförligt swårare att efterapa och förfalska, än det förr hos oss brukliga. Ett af dess förnämsta kännetecken ligger i det mycket tunna, och med särskildta genomskinliga stämplar, eller såkallade wattenmärken, försedda pappret. Dessa kunna naturligtwis icke synas, om sedlarne klistras på annat papper. Derföre hafwa Bankofullmäktige föreskrifwit, att i Bankens Cassor icke få inlösas några klistrade sedlar af nya slaget, utan böra söndrige eller styckade sedlar inläggas, hwar och en sedel för sig, uti ett pappers=omslag, och i så beskaffadt skick till banken inlemnas, för utbyte eller insättning. Såwida sedeln skall i Cassorne mottagas, måste deraf i behåll finnas Nummer, och midtemot stående Litttera eller Serie=Bokstaf, den emellan dessa befintlige stämpel eller figur, det med Bokstäfwer utförde wärdet i Banko=Mynt, det uti ramarne med ziffror utsatte beloppet i Riksgäldsmynt, båda namn=underskrifterne och det så kallade fintrycket, som innehåller stadgandet om answar för efterapning, eller förfalskning m. m. – Ofullständige sedlar af nya slaget äro likwäl icke genast att anse såsom alldeles wärdeslösa, emedan de möjligtwis, genom ansökning hos Bankofullmäktige, kunna blifwa inlöste, så wida de icke äro allt för mycket stympade, ehuru sådant alltid blifwer åtföljdt af omgång och tidsutdrägt.

Inlösningsgrunderne för felaktiga sedlar af gamla slaget förblifwa de samma som hittills.

Då den mindre erfarne ofta nog blifwit bedragen wid försäljning af arbetadt silfwer, will man här anmärka, att ett lod med Kontrollstämpel försedt silfwer alltid är wärdt 1 R:dr 5 sk. 4 r:st Banko, eller 1 R:dr 32 sk. R:gs, som åter motswarar 10 Daler Silfwer=Mynt, eller 30 Daler Koppar=Mynt, efter de öflige beräkningssätten, utom arbetslönen, i fall silfwerarbetet är brukbart.

Ett fjerdedels lod (en knapp dukat) kontrolleradt guld är wärdt minst 5 R:dr 16 sk. Banko, eller 8 R:dr R:gs, om det håller 23 karat, men minst 4 R:dr 8 sk. Banko, eller 6 R:dr 12 sk. R:gs, om det är 18 Karats halt. Tjugu karats guld är wärdt 4 R:dr 30 sk. 8r:st Banko, eller 6 R:dr 46 sk. R:gs för ett fjerdedels lod.

Efter dessa uppgifter kan man äfwen, wid guld= och silfwerarbetens inköp, beräkna, om säljaren för sitt arbete fordrar mer än skälig arbetslön, blott wigten efter lod är känd. Alla sådane arbeten böra, wid hårdt answar för tillwerkaren, owilkorligen wara försedde med mästarens namnstämpel och kontrollstämpeln, som, ehuru oftast mindre, har detta utseende. Kattfoten så wida de icke äro allt för små att rymma dessa. Dessutom utmärker en särskilt stämpel, med 23K. eller 20K. eller 18K., af hwad halt guldarbeten äro, eller huru många 24de=delar guld (Karat) de innehålla, af sin wigt. Alla kontrollerade silfwerarbeten äro trettonlödige, d. w. s. de innehålla 13/16 af sin wigt rent silfwer.


En ny Twå=skillings Banko=slant wäger knappt ett och ett halft lod. Sex stycken nya En=skillings Banko=slantar wäga ännu närmare 5 lod.


Ovanstående text representerar en avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1837 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 23 December 2023. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a. svårtolkad text.

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 11 x 9 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 4 Skillingar B:ko. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1820-1858.

Varianter:

Övrigt: Prisuppgiften oförkortad i upplagan för Göteborgs horisont d.v.s. ”4 Skillingar Banko”. Utan siffra samt oförkortad i upplagan för Lunds horisont d.v.s. ”Fyra Skillingar Banko”. Stockholmsupplagan har detta året en extra bred dekorerad ram på titelsidan som förklarar behovet av flera förkortningar.

1 reaktion på ”Almanach 1837”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *