Almanach 1839

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1839. Till

a ) STOCKHOLMS Horizont, belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. Polhögd,

b ) GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd och 24I/5 tids minuters Meridian=skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

c ) LUNDS Horizont, Eller 55 grad. 42 min. Pol=högd, och 1923/60 tids minuters Meridian-skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigste stadgande utgifwen af Dess Wetenskaps=Academie.

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.

Ex. säljes häftadt och skuret för 4 Skillingar B:ko. (Se övrigt för mer info om variationer i prisuppgiften)

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
De större Planeternas Gång och Lysande År 183928
STOCKHOLMS Post=Taxa // GÖTHEBORGS POST=TAXA // Posternas afgång ifrån LUND Jemte den förnyade Bref=Taxan (för respektive upplaga)29
Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne*32
1839 Års Marknader33
Förteckning på de marknader, som hållas i Norrska till Swerige gränsande orter år 183939
Nödwändiga försiktighetsmått att iakttaga af qwinnor bland allmogen i afseende på digifning40
Läsning för folket43
Tabell över bewäringsskyldige46
Kungörelse ang. priset på almanackor47
Förteckning över försäljningsställen47
*) I upplagan för Stockholms horisont börjar Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne på sid 31. Saknas i upplagan för Lunds horisont som istället har en tabell över hur klockan ska ställas.

Uppsats

Nödwändiga försiktighetsmått att iakttaga af qwinnor bland allmogen i afseende på digifning.

Av: P. G. Cederschiöld.

Det gifwes ett sätt för spridandet af den Veneriska smittan, hwilket är desto farligare, ju mer allmänheten är obekant med möjligheten deraf. Detta sätt är digifning.

Ett barn kan nemligen födas med ett frodigt och fullkomligen friskt utseende; men likwäl hafwa den veneriska sjukdomen så i faggorna, att den utbryter inom några få weckor, på olika sätt. Stundom kan den nemligen yttra sig antingen med runda, kopparfärgade, något upphöjda fläckar i synnerhet på pannan: eller ock med runda, mjuka, rödblå knölar öfwer hela kroppen, hwilka långsamt öfwergå till bulnad. Men wanligen tillkomma små, likasom spruckne och något upphöjda, hwita sår i mungiporna; och nästan alltid något större, runda, fläskaktiga sår med något upphöjda kanter omkring stolgången och, hos flickebarn, stundom äfwen på andra närliggande delar. Om sjukdomen, som under sådana förhållanden är hastig i sin gång, ej snart blir botad, så uppkomma, gemenligen innan kort, sår i swalget och på gomhwalfwet, samt blodrosslig flytning ur näsan, med hastig afmagring, såsom förebud till snar död.

Om ett med sådan sjukdom, i synnerhet med sår i mungiporna, behäftadt barn får di, ware sig den friskaste qwinna; så blir hon, särdeles om minsta spricka eller hudlöshet tillfälligtwis finnes på bröstwårtorna, innan kort äfwen smittad af samma veneriska sjukdom, hwilken då börjas med skärande ristningar i de uppswällande wårtorna, på eller omkring hwilka snart utbreda runda, af något hårda och upphöjda kanter omgifne, fläskaktiga sår, som äro mycket plågsamma, och ytterst ömtåliga för kyla.

Om ett annat friskt barn sedan får di en sålunda smittad qwinna; blir äfwen detsamma smittadt, får till en början sår i mungiporna, och kan derefter, genom diande, sjelf smitta andra friska qwinnor, hwarefter dessa sedan kunna meddela smittan åt andra barn, hwarigenom den på detta sättet lätt sprider sig.

Det är derföre ytterst angeläget, att ingen frisk qwinna ger di åt någon, wore det än hennes eget, barn, som är behäftadt med venerisk sjukdom: äfwensom att ett friskt barn icke må få di en smittad qwinna, icke ens sin mor, om hon har veneriska sår på bröstwårtorna. Man kan derföre icke utan fasa föreställa sig hwilka rysliga följder den på landsbygden allmänna oseden kan hafwa, att qwinnor, som hafwa mjölk i brösten, gifwa di åt andra barn, i det hus, dit de i något ärende händelsewis komma. En sådan qwinna kan ganska oskyldigt antingen gifwa eller erhålla en smitta, som innan kort på samma sätt från henne sprider sig widt omkring. Framför allt bör ingen mottaga ett barn till uppamning förr, än det blifwit wederbörligen besigtigadt: icke heller försumma att, wid minsta tecken till venerisk smitta, genast påkalla läkarehjelp.

Man önskar fästa digifwande mödrars och ammors allwarliga uppmärksamhet på dessa försigtighetsmått; emedan en de sednare åren wunnen erfarenhet har ådagalagt, att den veneriska smittan, genom här anmärkta omständigheter, oftare än man sig föreställer, fortplantar sig bland allmogen.

Ovanstående text representerar en avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1839 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 04-05 Maj 2011. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.På de ställen, der dessa Almanachor säljas, finnes äfwen att köpa en Tidskrift, kallad: Läsning för Folket, hvars ändamål är att bereda en nyttig och nöjsam läsning, i synnerhet för de arbetande Samhällsklasserna.

Denna Tidskrift innehåller: Uppsatser i andeliga ämnen, hvilka börja och sluta hvarje häfte: Skildringar ur fäderneslandets historia, ifrån dess början och fortgående till närvarande tid: Anekdoter ur Sweriges historia: Utmärkta fäderneslands-wänners lefwerne: En öfwersigt af allmänna geografien samt fäderneslandets i synnerhet: Smärre afhandlingar om barns uppfödande och undervisning: Om småbarnsskolor: i ämnen rörande jordbruket, skogshushållningen, trädgårdsskötseln, häst= och boskapsskötseln samt fårafweln: Om binäringar: Förmånligaste inrättningen af klensmedjor och wäderqwarnar: Om förbättrade wäf= och spolar: Angående blekning af linne: Om sättet att bereda det finaste lin: Om blodiglars fångst och skötsel: Om skyndsammaste sättet att röka kött: Om bryggning af öl och svagdricka: Om walet af wirke till trädbyggnader: Om häftyg och hiss=werk, lutande planet, kilen, excentriska skifwan, skrufwen, samt deras inrättning och anwändande (med figurer): Om sättet att sjelf kunna uppmäta åker och äng utan Landtmätares biträde: Om beredning af fnöske: Om biets hushållning och skötsel: Om thermometern och barometern: Om phenomenerna i luftkretsen samt deras uppkomst och werkningar m. m.

Alla dessa artiklar, författade med möjligaste klarhet och tydlighet, grunda sig på bepröfwad erfarenhet, och kunna derföre, noggrant tillämpade, anwändas utan fara att deraf missledas. Ehuru skriften hufwudsakligen utgifwes för de arbetande klasserna, skall likwäl äfwen den mera kunnige och bildade deruti finna en nyttig och underhållande sysselsättning. Priset är endast En skilling banko för tryckta arket, på fint och hwitt papper, med flera figurer och kartor, så att en hel årgång af 24 tryckta ark (eller 384 sidor) i octav, ej kostar mer än 24 skill. B:ko i exempl. och 32 skill. häftad, med tryckt omslag.

Tidskriften utgifwes fortfarande så att 4 häften om året utkomma, eller Ett wid slutet af hwarje qwartal. Utgifwandet ombesörjes, utan beräkning på någon vinst, af ett Sällskap, bestående af män, nitälskande för allmänt wäl och för en allmännare upplysning, ibland hvilka må nämnas: G. Poppius, J. O. Wallin, F. M. Franzén, J. Berzelius, C. af Forsell m. fl.

Ovanstående text representerar en avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1839 till Stockholms, Göteborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 27 April 2013. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 11 x 9 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 4 Skillingar B:ko. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1820-1858.

Varianter:

Övrigt: Prisuppgiften oförkortad i upplagan för Göteborgs horisont d.v.s. ”4 Skillingar Banko”. Utan siffra samt oförkortad i upplagan för Lunds horisont d.v.s. ”Fyra Skillingar Banko”.

1 reaktion på ”Almanach 1839”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *