Almanack 1909

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1909 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIFVEN AF DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTADT OCH SKURET FÖR 14 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning af solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1909*17
Förmörkelser18
Öfversikt över planetsystemet18
Statistiska uppgifter om Sverige 19
Emigrationen22
Några råd till blifvande mödrar31
1909 års marknader34
Postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktiga40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1909 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Emigrationen.

Av: Ej angivet, anonym författare.

Medvetandet om de stora förluster af andlig och fysisk kraft emigrationen förorsakar Sverige har under de sista åren blifvit allt klarare och allmännare hos vårt folk och därmed äfven övertygelsen allt fastare om nödvändigheten att finna medel till emigrationens förebyggande. Emigrationens härjningar ha också varit för i ögonen fallande, att man skulle ha kunnat blunda för dem. Statistikens siffror visa, att Sverige genom utvandringen förlorat mer än en million människor, d. v. s. ungefär 1/5 af sitt nuvarande invånareantal. Men icke nog därmed. Det är icke en individ blott Sverige förlorar med hvarje emigrant, det är också alla hans ättlingar och allt deras arbete.


Några råd till blifvande mödrar

Av: A. O. Lindfors.

Hafvandeskapets fyrtio veckor äro ofta en sannskyldig pröfningarnas tid, särskildt för den kvinna, som första gången skall bli moder; och det behöfves ofta det glada hoppet om en efterlängtad ättling för att hålla modet uppe. Krämpornas och besvärligheternas styrka och storlek bero dock i ej ringa mån af det sätt, på hvilket den blifvande modern förstår att sköta sig. Några små vinkar till vederbörandes tjänst ha därför tyckts undertecknad lämpliga att spridas i de vida kretsar, dit vår almanacka når. Så ha svenska läkare gjort förr, t, ex. Linné och Rosén von Rosenstein för att blott nämna ett par af våra största.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1909 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 14 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1859-1918.

Varianter:

Övrigt: Till samtliga horisonter finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1909”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *