Almanack 1913

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1913 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIFVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTADT OCH SKURET FÖR 14 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning af solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1913*17
Förmörkelser18
Översikt öfver planetsystemet18
Statistiska uppgifter om Sverige 19
Stöd det svenska arbetet!22
Härens frivilliga manskap, de s.k. volontärerna33
1913 års marknader34
Postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktiga40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1913 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Stöd det svenska arbetet!

Av: Ej angivet, anonym författare.

Redan Sveriges rikes store byggmästare, Gustaf Vasa, verklighetssinnets främste målsman på kungatronen, klagade öfver sitt svenska folks brist på ekonomiskt förstånd i allmänhet och alldeles särskildt öfver dess barnsliga förkärlek för utländska varor. Svenskarna utförde, sade han en gång, goda och »oförgängliga» varor och införde »lösa och skröpliga», främmande »prackeri», hvarom de trängdes »liksom svultna svin om mäsken och drafvet».

Det fel Gustaf Vasa med dessa bittra ord gisslar beror djupast af naturfolkets allmänna svaghet för det främmande. Denna sammanhör med en låg och outvecklad kultur — lika väl som sin motsats, det dumma skrytet. Men ju högre ett folk står, dess bättre förstår det att värdesätta och att nyktert värdesätta sig själf och sitt eget.

Tiderna ha förändrats sedan Gustaf Vasa agade sina undersåtar. Men hans folk är sig i stort sedt likt. Ingalunda ha århundradenas ofta bittra erfarenheter gått det spårlöst förbi, icke heller har det sofvit bort tiden. Tvärtom har det, i stort sedt, med hårdt och ihärdigt arbete under ofta vanskliga förhållanden och mot en icke sällan ogin natur förmått kämpa sig fram till en plats i första ledet bland kulturfolken. Men alltjämt sitter det kvar i folklynnet något af naturbarnets förkärlek och öfverdrifna beundran för det främmande, icke blott för det som väl förtjänar intresse och beundran, utan äfven för främmande »prackeri».

Det lider intet tvifvel, att just denna folkets svaghet på många punkter fördröjt vår utveckling och särskildt lagt hinder i vägen för vårt ekonomiska framåtskridande. Med en fastare folkets solidaritet med sitt eget skulle vi helt visst den dag i dag är ha hunnit vida längre i nationell och enskild välmåga än nu är fallet.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1913 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 14 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1859-1918.

Varianter:

Övrigt: Till samtliga horisonter finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1913”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *