Almanack 1914

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1914 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTAT OCH SKURET FÖR 14 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1914*17
Förmörkelser18
Planeten Merkurius18
Översikt över planetsystemet18
Karta över den totala solförmörkelsen den 21 aug. 191419
Statistiska uppgifter om Sverige 20
Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”23
Kroppsövningars nödvändighet och uppgift30
Härens frivilliga manskap, de s.k. volontärerna33
1914 års marknader34
Postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktiga40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1914 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”.

Av: Ej angivet, anonym författare.

Ännu mindre än mohammedanerna kunna mormonerna betraktas såsom ett kristet samfund. Båda falla, trots vissa förblommerade talesätt om Kristus, helt och hållet utanför kristendomens råmärken. Mormonismen är dock en lägre och råare religionsform än Islám eller Mohammeds lära. Medan den sistnämnda fasthåller vid den ende Guden, hylla de förra mångguderiet. Den jämförande religionsforskningen ådagalägger ock, att flera “hedniska“ religioner hava ett högre religiöst och sedligt värde än mormonismen.


Kroppsövningars nödvändighet och uppgift.

Av: Ej angivet, anonym författare.

Liksom rörelse är uttryck för liv, så är rörelse ock villkor för liv. Vore vi hänvisade till naturmänniskans, vildens eller nomadens levnadsförhållanden, skulle ock vårt behov av rörelse därmed vara tillgodosett, ty den mångfald av kroppsansträngningar, som jakten, fisket och kampen för tillvaron i sin helhet krävde, vore säkerligen tillfyllest för att även framkalla hälsa genom den för levnadssättet i fråga nödvändiga kroppsutvecklingen. Men fastän vi, i stort sett, måste med skäl prisa oss lyckliga att leva under civiliserade samfundsförhållanden, kan det ej nekas, att vi i vissa hänseenden göra skäl för att benämnas samma kulturs offer. Det ensidiga och jäktande arbetet inom alla klasser och yrken har hos vår ras framkallat kroppsliga och andliga disharmonier, vilka yttra sig i olika former av ohälsa, krämpor och missbildningar.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1914 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 14 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1859-1918.

Varianter:

Övrigt: Till samtliga horisonter finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1914”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *