Almanack 1920

Titel

ALMANACK FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1920 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTAT OCH SKURET FÖR 25 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1920*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Statistiska uppgifter om Sverige 19
Hembygdsvård i byggandet22
Förteckning å fridlysta djur och växter30
Ved såsom husbehovsbränsle32
Härens fast anställda manskap, de s.k. volontärerna33
1920 års marknader34
Postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktiga40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1920 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Hembygdsvård i byggandet.

Av: Ej angivet, anonym författare.

Svensken har förr helt anspråkslöst och naturligt byggt ut sitt hem allt efter sina behov och efter sin bygds förhållanden och på så sätt har skapats en byggnadskonst, som är egen för vårt land och vacker i vår natur, men under senare tid håller den på att trängas ut av byggnadssätt, som äro oss främmande och som icke såsom förr inpassats för våra förhållanden och vårt klimat, varföre den byggenskap den ger oss är ful, var helst vi se den, på landet eller i tättbyggda samhällen, och bör ersättas med för Sverige bättre lämpat byggande.

Våra svenska gårdar ha ofta tidigare utgjorts av en samling enrummiga hus, tjänande till bostäder, stallar och lador, vilka alltefter ökade behov och resurser byggts till, så att vi fått de flerrummiga bostadshusen och uthuslängorna. En nybyggare har förr behövt i första hand en bostadsstuga om ett rum och kök, stuga och kammare som det då kallades, som han ock ekonomiskt förmått åstadkomma, medan han först senare behövt och kunnat bygga till en sal, nystuga kallad, eller ytterligare kammare, eller kanske t. o. m. till slut en övre våning. Samma behov och samma resurser äro nu i motsvarande fall till finnandes, men ytterst vanligt är, att stugan nu bygges för stor, ofta tre rum och kök, av den, som knappt har råd att bygga ett rum och kök, med påföljd att byggnaden uppföres så dåligt, att den ej står sig många år och man ändock ej förmår betala den.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1920 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 25 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1919-1941.

Varianter:

Övrigt: Till samtliga horisonter finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1920”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *