Almanack 1922

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1922 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTAT OCH SKURET FÖR 25 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1922*17
Förmörkelser17
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige 19
Några ord om våra skogar22
Svenska Röda Korset32
1922 års marknader34
Postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktiga40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1922 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Några ord om våra skogar.

Av: F. Aminoff.

Sveriges landyta är ungefär 41 milj. hektar. Därav äro omkr. 21,4 milj. hektar eller mera än halva ytan bevuxna med skog. Vårt land är alltså ett utpräglat skogsland. Av Europas länder överträffas Sverige i detta avseende endast av Finland. Snörika vintrar, vilka särskilt i de norra delarna av landet underlätta virkestransporten; talrika vattendrag, som billigt och snabbt bringa fram virket till förädlingsorter och skeppningshamnar; det nordiska virkets utmärkta kvalité; dessa och andra förhållanden bidraga till att förläna Sverige en rangplats såsom virkesproducerande land.


Svenska Röda Korset

Av: Ingrid Sundström, Sekreterare i Svenska Röda Korsets Allmänna Hjälpkår.

Svenska Röda Korset utgör en del av det stora internationella Röda Korset, som omfattar alla civiliserade länder och folk. Då Röda Korset bildades år 1864 genom konventionen i Genève, var det ännu mycket illa ställt med all sjukvård, Röda Korset började därför att efter de stora krigen söka få de sårades vård ordnad på bästa möjliga sätt. Förut hade sårfebrarna och epidemierna i de illa skötta barackerna skördat flera liv än själva krigen. För sjuka och sårade svenska krigsmäns transport och vård i krig har Svenska Röda Korset genomfört en storartad organisation.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1922 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 25 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1919-1941.

Varianter:

Övrigt: Till samtliga horisonter finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1922”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *