Almanack 1928

Titel

ALMANACK FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1928 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTAT OCH SKURET FÖR 25 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1928*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige19
Om naturskydd i Sverige22
Statsbidrag för lindring i mindre bemedlade å landsbygden sjukvårdskostnader32
1928 års marknader34
Postförsändelser37
Postgirorörelse39
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktiga40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1928 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Om naturskydd i Sverige.

Av: Einar Lönnberg.

Den tid är nu länge sedan svunnen, då människorna endast med svårighet med svaga vapen kunde försvara sig och sina husdjur mot de vilda djuren och då de endast med möda och svårighet kunde inbärga en torftig gröda av korn och rovor på magra svedjeland och frostlänta tegar. Förhållandena äro nu fullständigt förändrade. Den levande naturen, djur och växter, ligga nu helt och hållet under människans herravälde, och genom sina med vetenskapens hjälp vunna tekniska hjälpmedel omdanar hon jordytan och tvingar naturkrafterna i sin tjänst. De storartade förbättringarna på mycket vidsträckta områden, den vidgade kulturen och odlingens jättelika framsteg äro i stort sett prisvärda och gagnande. Men å andra sidan finnas även vissa skuggsidor. Människans oinskränkta herravälde i naturen har i vissa fall blivit onödigt hårt och i vissa fall urartat till rovdrift. Man har ofta blott tänkt på stundens nytta och understundom rent av skövlat utan att vinna något och utan ansvarskänsla.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1928 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 25 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1919-1941.

Varianter:

Övrigt: Till Stockholms horisont finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1928”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *