Almanack 1941

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1941 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTAT OCH SKURET FÖR 25 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1941*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige19
Böra ej de partiellt arbetsföra inpassas i arbete?22
1941 års marknader32
Postunderrättelser35
Telegraf- och telefonunderrättelser37
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige38
Kungörelse ang. priset på almanackor39
Värnpliktiga39
Allmänna regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 194140
Almqvist & Wiksells Almanackor 1941 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Böra ej de partiellt arbetsföra inpassas i arbete?

Av: professor Sten Wahlund.

Om man ser tillbaka på den svenska socialvårdens historia, finner man såsom ett påfallande, men naturligtvis ej överraskande drag, att myndigheterna särskilt under tider av verklig eller förment brist på arbetare intresserat sig för att bringa all arbetskraft i sysselsättning.

Under frihetstiden, t. ex., verkställdes upprepade försök att ersätta fattigvårdsförsörjningen med åtgärder för tillvaratagande av arbetskraften. Detta stod i samklang med den merkantilistiska uppfattningen om människan såsom medel i näringspolitiken, men bottnade säkerligen även i den något överdrivna föreställningen om folkbristen efter den stora ofreden.

Hushållningen har radikalt förändrats sedan dess och även socialpolitiken. Men fortfarande uppvisar intresset för åtgärder att bringa all arbetskraft i verksamhet, även den icke fullgoda, liknande variationer som förr. Under arbetslöshetstider anser man förklarligt nog det meningslöst att diskutera frågan, men under tider av brist på arbetskraft flammar diskussionen kring problemet upp.

Då detta skrives (april 1940) ha vi visserligen arbetslöshet inom vissa yrken, vilka särskilt drabbats av den inträdda krisen, exempelvis inom byggnadsbranschen. Men i andra yrken, exempelvis inom jordbruk och skogsbruk, råder synnerlig brist på arbetskraft.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1941 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 25 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1919-1941.

Varianter:

Övrigt: Till Stockholms horisont finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1941”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *