Almanack 1942

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1942 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTAT OCH SKURET FÖR 30 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1942*17
Förmörkelser*17
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige19
Ungdomsårens risker22
1942 års marknader32
Postunderrättelser35
Telegraf- och telefonunderrättelser37
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige38
Kungörelse ang. priset på almanackor39
Värnpliktiga39
Allmänna regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 194240
Almqvist & Wiksells Almanackor 1942 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej. Förmörkelser på sid 18.

Uppsats

Ungdomsårens risker.

Av: överdirektören Hardy Göransson.

Över ungdomen har det nog klagats i alla tider. När Gustaf Vasa på 1500-talet mötte Upplands bönder vid Distingsmarknaden i Uppsala, förebrådde han dem att de uppfostrade sina barn i självsvåld, laster och brott, så att de räddes varken Gud, överhet eller föräldrar. Och den kungliga kommitté, som år 1898 avlämnade det märkliga betänkandet med förslag till barnavårdslagstiftning, skrev i inledningen: »Brottsligheten bland de unga i vårt land synes vara stadd i en hotande tillväxt.» De orden kunde likaväl ha yttrats nu. I riksdagen, hos sociala nämnder och andra myndigheter liksom på föräldramöten och i tidningspressen höras bekymrade stämmor, som mena, att ungdomen befinner sig på glid utför. Mot denna uppfattning har stått och står en annan, som framhåller att klankandet på ungdomen är lika gammalt som mänskligheten själv. Vår tids ungdom är för denna meningsriktning inte sämre än tidigare generationers, snarare bättre, och det finns därför ingen anledning till oro.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1942 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 30 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1942-1951.

Varianter:

Övrigt: Till Stockholms horisont finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1942”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *