Almanack 1943

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1943 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA & STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

SÄLJES HÄFTAD OCH SKUREN FÖR 30 ÖRE INBER. OMS.-SKATT

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1943*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige19
Eldbegängelse22
1943 års marknader32
Postunderrättelser35
Telegraf- och telefonunderrättelser37
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige38
Kungörelse ang. priset på almanackor39
Värnpliktiga39
Allmänna regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 194340
Almqvist & Wiksells Almanackor 1943 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Eldbegängelse.

Av: Fritz Bauer. Ordförande i Sv. Eldbegängelseföreningen.

En viss kultur hos människorna är en förutsättning för deras behov att bereda en fristad åt sina döda. Det har funnits tider, då man låtit dem ligga på den plats, där de stupat, eller hängt upp dem i träd eller sänkt dem i något vattendrag. – Så sker ännu hos en del folkstammar i inre Afrika och i Sydamerika. – Men redan för så lång tid tillbaka som under bronsåldern, ungefär 3,000 år före nuvarande tidräkning, hava begravningsseder utformats, vilka vittna om pietet för de avlidna.

Dessa äro jordbegravning och eldbegängelse. De torde ha kommit i bruk ungefär samtidigt. Några folkstammar begagnade elden, andra jorden för begravningen; det är icke klart, varför den ena eller den andra. Möjligt är, att tillgången eller icke på trä, på bränslematerial varit den bestämmande. Ett exempel: jordbegravningen var vanligare i det trädfattiga Sparta, eldbegängelsen i det trädrika Aten. Bägge begravningsformerna fortlevde genom tiderna. Från historisk tid kan påvisas, att den seden var allmän hos olika folk, att de förnämsta av dem, de, som man ville särskilt hedra, undergingo eldbegängelse, så i Grekland, t. ex. Solon, Alkibiades, Timoleon, Pyrrhus, för att nämna några särskilt kända namn. – En forntida eldbegängelse utfördes på öppet bål. – Hos nordborna, hos vilka eldbegängelsen kan påvisas 1,500 år före Kristus, var den seden ej ovanlig, att man lade den döde på ett skepp, vilket antändes, varefter det drevs till havs. – Antingen begravning skedde med eld eller i jorden, präglades ständigt akten av högtid, av önskan att hedra de kära avlidna.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1943 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 30 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1942-1951.

Varianter:

Övrigt: Till Stockholms horisont finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1943”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *