Almanack 1945

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1945 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA & STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

SÄLJES HÄFTAD OCH SKUREN FÖR 30 ÖRE INBER. OMS.-SKATT

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1945*17
Förmörkelser*17
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Karta över den totala solförmörkelsen den 9 juli 194519
Statistiska uppgifter om Sverige20
Svensk språkvård i nordisk anda22
1945 års marknader32
Postunderrättelser35
Telegraf- och telefonunderrättelser37
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige38
Kungörelse ang. priset på almanackor39
Värnpliktiga39
Allmänna regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 194540
Almqvist & Wiksells Almanackor 1945 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej. Förmörkelser på sid 18.

Uppsats

Svensk språkvård i nordisk anda .

Av: professor Erik Wellander.

Under våren 1944 meddelades i pressen, att på initiativ av den svenska föreningen Norden bildats en nämnd för språkvård och att denna nämnd beslutat att i Stockholm upprätta ett institut för vårdande av svenska språket i nordisk anda.

Det har undrats, vad detta skall innebära – vårda vi icke vårt språk? Är icke modersmålsämnet skolans mest omhuldade och mest krävande ämne? Är icke svenskan även utanför skolan ett ständigt föremål för uppmärksamhet och eftertanke? Vårda sig icke teater och radio om uttal och därmed sammanhängande frågor? Blir icke varje styrelseberättelse, varje reklamannons omsorgsfullt genomgången och granskad av flera personer? Och är icke den nordiska samhörighetskänslan nu starkare och medvetnare än någonsin?

Jo visst är det så, men frågan är, om detta som görs är nog, om resultaten äro tillfredsställande. Äro vi i det hela belåtna med vårt språks nuvarande tillstånd och med den riktning, dess utveckling har slagit in på? Förstå vi vad våra nordiska fränder i väster och söder tala och skriva? Förstå de oss? Talar svensken överhuvud tydligt och vårdat och väl? Skriver han klart och ledigt och medryckande? Därom kan man kanske ha olika meningar. Säkert är, att många äro missnöjda och anse, att vårt språks kultur icke står på den höjd som man väntar av ett kulturspråk.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1945 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 30 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1942-1951.

Varianter:

Övrigt: Till Stockholms horisont finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan. Sista året som en sådan ges ut.

1 reaktion på ”Almanack 1945”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *