Almanack 1947

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1947 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA & STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

SÄLJES HÄFTAD OCH SKUREN FÖR 30 ÖRE INBER. OMS.-SKATT

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1947*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige19
Den nya djurskyddslagstiftningen22
1947 års marknader32
Postunderrättelser35
Telegraf- och telefonunderrättelser37
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige38
Kungörelse ang. priset på almanackor39
Värnpliktiga39
Allmänna regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 194740
Almqvist & Wiksells Almanackor 1947 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Den nya djurskyddslagstiftningen.

Av: f.d. landshövding John Falk.

Den första åtgärd från det allmännas sida, som i vårt land vidtogs i djurskyddsfrämjande syfte, skedde genom utfärdandet av förordningen den 21 december 1857 angående ansvar för misshandel av djur. Enligt denna förordning skulle den som i behandling av egna eller andras kreatur visade uppenbar grymhet straffas med böter från fem till och med etthundra riksdaler. Stadgandet, som upptogs oförändrat i 1864 års strafflag, var icke tillämpligt beträffande andra djur än husdjur.

Dess betydelse ur djurskyddssynpunkt var sålunda jämförelsevis begränsad. För att öka effektiviteten företogos därför gång efter annan åtskilliga förändringar i omförmälda bestämmelse. Bland annat blev i syfte att straffbelägga misshandel av varje slag av djur genom lagen den 12 juli 1907 uttrycket »egna eller andras kreatur» ersatt av ordet »djur». Ytterligare förslag rörande skärpning av djurplågeriparagrafen blevo sedermera vid upprepade tillfällen föremål för riksdagens behandling utan att föranleda annan åtgärd än att Kungl. Maj:t enligt riksdagens hemställan genom lag den 6 maj 1921 fastställde den ändrade lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen, som därefter varit gällande intill utgången av år 1944.

Emellertid har under årens lopp en del speciella förslag framförts i ändamål att få det bristfälliga djurskyddet förbättrat och utbyggt. Många djurskyddsfrågor blevo sålunda motionsvis förelagda riksdagen eller bragtes på tal genom framställningar till Kungl. Maj:t från djurskyddsorganisationers eller enskilda djurvänners sida. Här må endast erinras om de gång efter annan framförda frågorna om kupering av vissa kroppsdelar av djur, kastrering av djur, vivisektion, transport av djur, handel med och utförsel av hästar samt offentlig förevisning av djur.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1947 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 30 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1942-1951.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1947”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *