Almanack 1952

Titel

ALMANACK FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1952 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA & STOCKHOLM 1951

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Planeternas gång och lysande år 195218
Statistiska uppgifter om Sverige19
Inflation22
1952 års marknader32
Postunderrättelser35
Telegraf- och telefonunderrättelser37
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige38
Värnpliktiga39
Stormvarningssignaler40
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 195240
Almqvist & Wiksells Almanackor 1952 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-17. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och Dagens längd vid olika tider av året finns ej med.

Uppsats

Inflation.

Av: professor Arthur Montgomery.

Prisstegring och dyrtid har varit ett ständigt återkommande bekymmer under historiens gång, inte minst i vårt eget land. Det är sant att priserna också emellanåt rört sig i den motsatta riktningen. Det kan vara nog att här erinra om det stora prisfallet under 1920-talet. Men det är inte något tvivel om att prisstegringarna i stort sett har varit övervägande.

Man brukar mäta prisändringarna med så kallade prisindextal. De indexsiffror som vi för närvarande har till vårt förfogande betecknar i allmänhet priserna under 1935 med 100. I februari i år hade kommerskollegii index för grosshandelspriser nått en nivå av 274. Detta innebär att grosshandelspriserna hade inte långt ifrån tredubblats sedan 1935.

Doktor KARL ÅMARK har gjort vissa beräkningar över grosshandelsprisernas förändringar i Sverige sedan 1730-talet. På basis av hans beräkningar skulle man kanske kunna våga den uppskattningen, att grosshandelspriserna i vårt land för närvarande ligger cirka 50 gånger så högt som på 1730-talet.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1952 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 40 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1952-1953.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1952”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *