Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt

Tabell öfver Norska, Danska och Finska silfvermynt, utvisande deras vigt, silfverhalt och värde i Svenskt riksmynt, bestämde så väl enligt utfärdade myntförordningar, som efter särskildt anställde undersökningar å sjelfva myntstyckena, sådane de nu i rörelsen förekomma. Vigten uppgifven i Ort och Korn, halten i tusendelar fint silfver, och värdet i R:dr och Öre Svenskt riksmynt.

Norska Danska & Finska Silvermynt
Norska Danska & Finska Silvermynt
Norska Danska & Finska Silvermynt
Norska Danska & Finska Silvermynt

Anmärkning. – Som utländska mynt icke i Sverige utgöra lagligt betalningsmedel, må ingen föreställa sig, att han är berättigad att för Norska, Danska och Finska myntsorter, som han genom handel eller wexling kommit i besittning utaf, under hvilka omständigheter som helst utbekomma de värden, som i ofvanstående tabell finnas upptagne: utan beror det på frivillig öfverenskommelse, om och till hvilket pris utvexling mot Svenskt mynt må ega rum.

Ovanstående text representerar en exakt avskrift av originalet som publicerades i almanackan för 1868-69, 1872 & 1875 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (med modernt typsnitt för lättare läsning) och genomfördes 15-16 September 2013. Med reservation för ev. felstavningar p.g.a svårtolkad text.