admin

Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt

Tabell öfver Norska, Danska och Finska silfvermynt, utvisande deras vigt, silfverhalt och värde i Svenskt riksmynt, bestämde så väl enligt utfärdade myntförordningar, som efter särskildt anställde undersökningar å sjelfva myntstyckena, sådane de nu i rörelsen förekomma. Vigten uppgifven i Ort och Korn, halten i tusendelar fint silfver, och värdet i R:dr och Öre Svenskt riksmynt. […]

Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt Läs mer »

Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter

Underrättelser för Korrespondenter *). Utan att bref mellan alla inrikes postanstalter äro försedda med portofrimärken å Tolf Öre för enkel brefwigt (icke uppgående till fullt 4 ort), Tjugufyra Öre för dubbel (4 intill 7 ort) o.s.w, kunna de ej winna befordran. Uti orekommenderade bref böra penningar aldrig sändas, utan dessa då alltid Rekommenderas. Afgiften för

Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter Läs mer »

Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne

Underrättelse utur Kongl. Post=Ordningarne. 1) Wid brefwexling mellan inrikes orter, der Postanstalter finnas, utgör, utan afseende å afståndet, portot Fyra Skillingar B:ko, motswarande i Riksmynt 12 1/2 Öre, för hwarje bref af enkel wigt, hwarmed förstås det, som i wigt ej uppgår till 1 1/4 lod; för bref af högre wigt fördubblas eller flerdubblas detta

Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne Läs mer »

Om trädgårdsskötsel

Om trädgårdsskötsel. Trädgårdsskötseln har en mycket stor betydelse dels såsom binäring till jordbruket, dels såsom själfständig näring. Dess främsta uppgift är emellertid att genom s. k. husbehofsträdgårdar, icke blott vid större herresäten utan äfven vid mindre landtgårdar, torp och lägenheter tillgodose det egna behofvet af köksväxter och frukt. Med stora steg har trädgårdsskötseln i sådant

Om trädgårdsskötsel Läs mer »

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift. Liksom rörelse är uttryck för liv, så är rörelse ock villkor för liv. Vore vi hänvisade till naturmänniskans, vildens eller nomadens levnadsförhållanden, skulle ock vårt behov av rörelse därmed vara tillgodosett, ty den mångfald av kroppsansträngningar, som jakten, fisket och kampen för tillvaron i sin helhet krävde, vore säkerligen tillfyllest för

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift Läs mer »

Emigrationen

Emigrationen. Medvetandet om de stora förluster af andlig och fysisk kraft emigrationen förorsakar Sverige har under de sista åren blifvit allt klarare och allmännare hos vårt folk och därmed äfven övertygelsen allt fastare om nödvändigheten att finna medel till emigrationens förebyggande. Emigrationens härjningar ha också varit för i ögonen fallande, att man skulle ha kunnat

Emigrationen Läs mer »

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”. Ännu mindre än mohammedanerna kunna mormonerna betraktas såsom ett kristet samfund. Båda falla, trots vissa förblommerade talesätt om Kristus, helt och hållet utanför kristendomens råmärken. Mormonismen är dock en lägre och råare religionsform än Islám eller Mohammeds lära. Medan den sistnämnda fasthåller vid den ende Guden, hylla

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige” Läs mer »

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne av Herr Carl Fredric Aspelin

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne af Herr Carl Fredric Aspelin. För några år sedan, lät jag lägga några lass små sten på en sank äng af 90 eller 100 alnars widd, och märkte följande åren, at wackert gräs wiste sig imellan stenarna, som war tredubbelt högre än på den öfriga ängen, hwarest

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne av Herr Carl Fredric Aspelin Läs mer »

Almanack 1904 – Om Bränntorv

Om bränntorf. 1. Betydelsen för vårt land af bränntorfs användande. Till följd af de sista årtiondenas lättade samfärdsel till sjöss och lands hafva stenkol blifvit en allmän handelsvara i Sverige, äfven i det inre af landet. Förbrukningen har också i jämbredd med växande industri, maskinkraftens användande i jordbruket och stigande vedpris tilltagit i hög grad,

Almanack 1904 – Om Bränntorv Läs mer »