admin

Råd och medel att under våtare årgångar genom Rök af Växtämnen förbättra och försäkra utsädet (del 2)

Råd och medel att under wåtare årgångar genom Rök af Wäxtämnen förbättra och försäkra utsädet; af Elof Wäström. (fortsätning.) Utslaget med närwarande årgång förhåller sig sålunda, att Rågen på anförda sätt förbättrad härdade ut med förledne års nog flödande Höst=wäta, samt är jämn och wacker. Hwetet, i Utsädet på lika sätt tillredt, af yppersta beskaffenhet, …

Råd och medel att under våtare årgångar genom Rök af Växtämnen förbättra och försäkra utsädet (del 2) Läs mer »

Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt

Tabell öfver Norska, Danska och Finska silfvermynt, utvisande deras vigt, silfverhalt och värde i Svenskt riksmynt, bestämde så väl enligt utfärdade myntförordningar, som efter särskildt anställde undersökningar å sjelfva myntstyckena, sådane de nu i rörelsen förekomma. Vigten uppgifven i Ort och Korn, halten i tusendelar fint silfver, och värdet i R:dr och Öre Svenskt riksmynt. …

Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt Läs mer »

Om Åskan

Om Åskan. Många menniskor hysa mycken fruktan för den storartade naturföreteelse, som kallas åska. Att åskans werkningar understundom äro olycksbringande både för menniskans lif och hennes egendom, är allmänt kändt. Det skall dock wisa sig af efterföljande rader, att denna fruktan i de flesta fall saknar all giltig grund. För att rätt kunna fatta detta, …

Om Åskan Läs mer »

Almanach 1863-64 – Kungörelse ang. preskriptionstid för Sedlar å 16, 12 och 8 sk. banko samt 14 och 10 sk. kopparmynt

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående praescriptionstid för emottagande i Kronans uppbörd af Rikets Ständers Banks Sedlar å 16, 12 och 8 sk. banko samt 14 och 10 sk. kopparmynt; Gifwen Stockholms Slott den 14 November 1854. Wi, OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes konung, göre weterligt: att Wi, i öfwerensstämmelse med rikets …

Almanach 1863-64 – Kungörelse ang. preskriptionstid för Sedlar å 16, 12 och 8 sk. banko samt 14 och 10 sk. kopparmynt Läs mer »

Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter

Underrättelser för Korrespondenter *). Utan att bref mellan alla inrikes postanstalter äro försedda med portofrimärken å Tolf Öre för enkel brefwigt (icke uppgående till fullt 4 ort), Tjugufyra Öre för dubbel (4 intill 7 ort) o.s.w, kunna de ej winna befordran. Uti orekommenderade bref böra penningar aldrig sändas, utan dessa då alltid Rekommenderas. Afgiften för …

Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter Läs mer »

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet. Bristande kännedom om det inflytande på klimatet, och i följd deraf på jordens fruktbarhet, som utöfwas af skogar, har otwifwelaktigt bidragit till den ringa uppmärksamhet man egnat åt deras wård och till den misshushållning som med dem, sedan de äldsta tider, ägt rum. Ännu i dag uppskattar …

Om Skogars inflytande på klimat och jords fruktbarhet Läs mer »

Almanach 1858 (-63) – Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne

Underrättelse utur Kongl. Post=Ordningarne. 1) Wid brefwexling mellan inrikes orter, der Postanstalter finnas, utgör, utan afseende å afståndet, portot Fyra Skillingar B:ko, motswarande i Riksmynt 12 1/2 Öre, för hwarje af enkel wigt, hwarmed förstås det, som i sin wigt ej uppgår till 1 1/4 lod; för bref af högre wigt fördubblas eller flerdubblas detta …

Almanach 1858 (-63) – Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne Läs mer »

Om Luftwexling

Om Luftwexling. Ett bland de oundgängligaste behofwen för helsa, trefnad och wälbefinnande är en tillräcklig tillgång på frisk luft. Flera dagar kunna wi möjligen uthärda utan föda, men luftens afstängande under blott en kort stund har oundwikligen döden till följd. Hwarje gång wi draga andan inströmmar i lungorna en betydlig mängd luft, och det är …

Om Luftwexling Läs mer »