Vikter, Mått

Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt

Tabell öfver Norska, Danska och Finska silfvermynt, utvisande deras vigt, silfverhalt och värde i Svenskt riksmynt, bestämde så väl enligt utfärdade myntförordningar, som efter särskildt anställde undersökningar å sjelfva myntstyckena, sådane de nu i rörelsen förekomma. Vigten uppgifven i Ort och Korn, halten i tusendelar fint silfver, och värdet i R:dr och Öre Svenskt riksmynt. […]

Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt Läs mer »

Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter

Underrättelser för Korrespondenter *). Utan att bref mellan alla inrikes postanstalter äro försedda med portofrimärken å Tolf Öre för enkel brefwigt (icke uppgående till fullt 4 ort), Tjugufyra Öre för dubbel (4 intill 7 ort) o.s.w, kunna de ej winna befordran. Uti orekommenderade bref böra penningar aldrig sändas, utan dessa då alltid Rekommenderas. Afgiften för

Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter Läs mer »

Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne

Underrättelse utur Kongl. Post=Ordningarne. 1) Wid brefwexling mellan inrikes orter, der Postanstalter finnas, utgör, utan afseende å afståndet, portot Fyra Skillingar B:ko, motswarande i Riksmynt 12 1/2 Öre, för hwarje bref af enkel wigt, hwarmed förstås det, som i wigt ej uppgår till 1 1/4 lod; för bref af högre wigt fördubblas eller flerdubblas detta

Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne Läs mer »