Vikter, Mått

Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt

Tabell öfver Norska, Danska och Finska silfvermynt, utvisande deras vigt, silfverhalt och värde i Svenskt riksmynt, bestämde så väl enligt utfärdade myntförordningar, som efter särskildt anställde undersökningar å sjelfva myntstyckena, sådane de nu i rörelsen förekomma. Vigten uppgifven i Ort och Korn, halten i tusendelar fint silfver, och värdet i R:dr och Öre Svenskt riksmynt. …

Tabell över Norska, Danska och Finska silvermynt Läs mer »

Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter

Underrättelser för Korrespondenter *). Utan att bref mellan alla inrikes postanstalter äro försedda med portofrimärken å Tolf Öre för enkel brefwigt (icke uppgående till fullt 4 ort), Tjugufyra Öre för dubbel (4 intill 7 ort) o.s.w, kunna de ej winna befordran. Uti orekommenderade bref böra penningar aldrig sändas, utan dessa då alltid Rekommenderas. Afgiften för …

Almanach 1864-67,69 – Underrättelser för Korrespondenter Läs mer »

Almanach 1858 (-63) – Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne

Underrättelse utur Kongl. Post=Ordningarne. 1) Wid brefwexling mellan inrikes orter, der Postanstalter finnas, utgör, utan afseende å afståndet, portot Fyra Skillingar B:ko, motswarande i Riksmynt 12 1/2 Öre, för hwarje af enkel wigt, hwarmed förstås det, som i sin wigt ej uppgår till 1 1/4 lod; för bref af högre wigt fördubblas eller flerdubblas detta …

Almanach 1858 (-63) – Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne Läs mer »

Angående Svenska Vigterne

Angående Swenska Wigterne. Före Konung Gustaf den Förstes tid, då Swenska handeln låg i Tyska Hanse-Städernas händer, nyttjades i Landet flere slag af dem införde Wigter, men hwilka af denne Store Konung reducerades och inskränktes till Wictualie-wigten allena, som således blef Rikets allmänna hufwudwigt. Under Konung Carl den Niondes Regering utwerkades, att Tackjärns-, Bergs-, Uppstads- …

Angående Svenska Vigterne Läs mer »

Almanach 1825-27 – Tabeller som utvisa förhållandet mellan de nu brukliga och de föreslagna nya Mått, Mål och Vigter

Tabeller som utwisa förhållandet mellan de nu brukliga och de föreslagna nya Mått, Mål och Wigter. Till underdånigste följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Dess Wetenskaps Academie d: 30 Jan. 1824, angående en af Kongl. Maj:t och Rikets Ständer tillämnad förändring uti Rikets Mått, Mål och Wigt, äro upprättade följande tabeller som utwisa förhållandet …

Almanach 1825-27 – Tabeller som utvisa förhållandet mellan de nu brukliga och de föreslagna nya Mått, Mål och Vigter Läs mer »